பவள வேர்கள் எதில் காணப்படுகின்றன? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. நெல் பயிரிடத் தகுதியான மண்

அ. சிவப்பு மண் ஆ. கருப்பு மண் இ. நீர் பாய்ச்சிய மண் ஈ. வறண்ட மண்

(விடை : நீர் பாய்ச்சிய மண்)

2. நீட்டம் என்பது என்ன?

அ. சிறுகொடி ஆ. குறுஞ்செடி இ. கொடி ஈ. மரம்

(விடை : கொடி)

பவள வேர்கள் எதில் காணப்படுகின்றன?  ...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. சர்க்கரை பெறப்படுவது எதிலிருந்து?

.அ. கரும்பு ஆ. பீட் இ. பனை ஈ. இவை அனைத்தும்

(விடை : இவை அனைத்தும்)

4. தாவர செல்களில் எத்தனை வகை செல் பிரிவுகள் உண்டு?

அ. 1 ஆ. 2 இ. 3 ஈ 4

(விடை : 3)

5. காளிஃபிளவரில் உண்ணக்கூடிய பகுதி

அ. மஞ்சரி ஆ. பூ இ. கனி ஈ. பூ மொட்டு

(விடை : பூ)

6. யூரியா என்பது எது கலந்த உரம்?

அ. பாஸ்பேட் ஆ. பொட்டாஸ் இ. நைட்ரஜன் கலந்தது ஈ. இவைகளில் ஏதுமில்லை

(விடை : நைட்ரஜன் கலந்தது)

7. போயேலி குடும்பத்தின் கனிகள்

அ. சமாரா ஆ. சிப்ஸெல்லா இ. அகீன் ஈ. கேரியாப்ஸிஸ்

(விடை : கேரியாப்ஸிஸ்)

8. உலகில் தோன்றிய முதல் உயிரியாக கருதப்படுவது எது?

அ. பாக்டீரியா ஆ. வைரஸ் இ. பூஞ்சைகள் ஈ. எதுவுமில்லை

(விடை : பாக்டீரியா)

9. பவள வேர்கள் எதில் காணப்படுகின்றன?

அ. நெல் ஆ. நீட்டம் இ. அரக்கேரியா ஈ. சைகஸ்

(விடை : சைகஸ்)

10. வறண்ட நிலத்தாவரம் எது?

அ. ஹைட்ரில்லா ஆ. நிலம்பியம் இ. நீரியம் ஈ. செரட்டோபில்லம்

(விடை : செரட்டோபில்லம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia