பரப்பு இழுவிசையின் அலகு எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பரப்பு இழுவிசையின் அலகு எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. அழுத்தத்தின் அலகு

அ. நியூட்டன் / வினாடி ஆ. நியூட்டன் / மீட்டர்2 இ. நியூட்டன் / மீட்டர் ஈ. நியூட்டன் மீட்டர்2

(விடை : நியூட்டன் / மீட்டர்2)

2. நிலைமத் திருப்புத் திறனின் அலகு

அ. கிலோகிரம் / மீட்டர்2 ஆ. கிலோ கிராம் / மீட்டர் இ. கிலோகிராம் / மீட்டர்3 ஈ. மீட்டர் / வினாடி2

(விடை : கிலோகிரம் / மீட்டர்2)

3. பரப்பு இழுவிசையின் அலகு

.அ. ரேடியன் / வினாடி ஆ. நியூட்டன் / மீட்டர் இ. நியூட்டன் / வினாடி ஈ. ரேடியன் / நியூட்டன்

(விடை : நியூட்டன் / மீட்டர்)

4. கோணத் திசைவேகத்தின் அலகு

அ. ரேடியன் / வினாடி ஆ. மீட்டர் / வினாடி இ. நியூட்டன் / மீட்டர் ஈ. வினாடி / மீட்டர்

(விடை : ரேடியன் / வினாடி)

5. கனடா பால்சமின் ஒன்றின் ஒளிவிலகல் எண்

அ. 1.658 ஆ. 1.486 இ. 1.55 ஈ. 1.65

(விடை : 1.55)

6. ஆய்வுக் கூடங்களில் தள விறைவுற்ற ஒளியை உருவாக்கப் பயன்படுவது

அ. போலராய்டு ஆ படிகம் இ. தட்டடுக்கு ஈ. மேற்கூரிய எதுவுமில்லை

(விடை : போலராய்டு)

7. ஈரச்சுப் படிகத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக.

அ. கால்சைட் ஆ குவார்ட்ஸ் இ. டூர்மலைன் ஈ. மைக்கா

(விடை : மைக்கா)

8. நியூட்டன் வளையங்களைப் பயன்படுத்தி திரவத்தின் .........................யைக் கணக்கிடலாம்.

அ. அடர்த்தி ஆ. மூலக்கூறுகள் இ. ஒளிவிலகல் எண் ஈ. அணுக்கள்

(விடை : ஒளிவிலகல் எண்)

9. ஒளியூட்டப்பட்ட பிளவு போன்ற நேர்ப்போக்கு ஒளி மூலம் உருவாக்கும் அலைமுகப்பு

அ. உருளை வடிவ அலைமுகப்பு ஆ. கோளக அலைமுகப்பு இ. சமதள அலைமுகப்பு ஈ. குறுக்கீட்டு அலைமுகப்பு

(விடை : உருளை வடிவ அலைமுகப்பு)

10. மனிதனின் செவியுணர் ஒலியின் அதிர்வெண் நெடுக்கம் என்ன?

அ. 20 முதல் 10.000 ஹெர்ட்ஸ் வரை ஆ. 20 முதல் 20.000 ஹெர்ட்ஸ் வரை இ. 20 முதல் 18.000 ஹெர்ட்ஸ் வரை ஈ. 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரை

(விடை : 20 முதல் 20.000 ஹெர்ட்ஸ் வரை)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia