செய் அல்லது செத்து மடி என்று முழங்கியவர் யார்?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. இந்தியாவில் ஆரியர்களின் குடியேற்ற முதல் அலை தொடங்கியது எப்போது?

அ. கி.மு. 500 ஆ. கி.மு. 1000 இ. கி.மு. 1500 ஈ. கி.பி. 1000

(விடை : கி.மு. 1500)

2. கடைசி முகலாய அரசர் யார்?

அ. அக்பர் ஆ. பாபர் இ. பகதூர் ஷா அல்லது இரண்டாம் பகதூர் ஷா ஈ. ஷெர்ஷா

(விடை : பகதூர் ஷா அல்லது இரண்டாம் பகதூர் ஷா)

செய் அல்லது செத்து மடி என்று முழங்கியவர் யார்?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. சிந்து சமவெளி வீடுகள் எதனால் கட்ப்பட்டன?

அ. மூங்கில் ஆ. மரம் இ. செங்கல் ஈ. கற்கள்

(விடை : செங்கல்)

4. பாபர் மேற்கில் இருந்து முதல் முறையாக இந்தியாவில் நுழைந்த இடம்?

அ. சிந்து ஆ. பஞ்சாப் இ. காஷ்மீர் ஈ. ராஜஸ்தான்

(விடை : பஞ்சாப்)

5. இந்தியா கடல் வழியை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

அ. கொலம்பஸ் ஆ. அமண்ட்சன் இ. வாஸ்கோடகாமா ஈ. இவற்றில் எதுவும் இல்லை

(விடை : வாஸ்கோடகாமா)

6. பாலி வம்சத்தின் முதல் அரசர் யார்?

அ. கோபாலர் ஆ. மகேந்திரவர்மன் இ. பாஸ்கரவர்மன் ஈ. இவற்றில் எதுவும் இல்லை

(விடை : கோபாலர்)

7. இந்தியாவில் சிவில் சேவைகள் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

அ. லார்டு ரிப்பன் ஆ. டல்ஹவுசி பிரபு இ. இறைவன் வில்லியம் பென்டிக் ஈ. காரன்வாலிஸ் பிரபு

(விடை : காரன்வாலிஸ் பிரபு)

8. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

அ. மகாத்மா காந்தி ஆ. அன்னி பெசன்ட் இ. டபல்யு.ஜி.பேனர்ஜி ஈ. எலன் ஒக்கேட்வியன் ஹீயூம்

(விடை : எலன் ஒக்கேட்வியன் ஹீயூம்)

9. முகலாய பேரரசை இந்தியாவில் தோற்றுவித்தவர் யார்?

அ. அக்பர் ஆ. பாபர் இ. ஹீமாயூன் ஈ. பகதூர் சா

(விடை : பாபர்)

10. செய் அல்லது செத்து மடி என்று முழங்கியவர்?

அ. மகாத்மா காந்தி ஆ. பால கங்காதர திலகர் இ. ஜவகர்லால் நேரு ஈ. நேதாஜி

(விடை : மகாத்மா காந்தி)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia