காந்தார கலைப் பள்ளியை உருவாக்கியவர் யார்?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. சக சகாப்தம் தொடங்கிய ஆண்டு

அ. கி.பி. 90 ஆ. கி.பி. 72 இ. கி.பி. 78 ஈ. கி.பி. 120

(விடை : கி.பி. 78)

2. இந்தியா மீது படையெடுத்த முதல் அரேபியர்

அ. கஜினி முகமது ஆ. முகமது பின் காசிம் இ. பாபர் ஈ. முகமது கோரி

(விடை : முகமது பின் காசிம்)

காந்தார கலைப் பள்ளியை உருவாக்கியவர் யார்?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியவர்

அ. சந்திரகுப்தர் ஆ. ஸ்கந்த குப்தர் இ. ஹர்சர் ஈ. குமார குப்தர்

(விடை : குமார குப்தர்)

4. தன்வந்திரி யாருடைய அரசவையில் ஆலோசகர்?

அ. கனிஸ்கர் ஆ. அசோகர் இ. சந்திரகுப்த விக்கிரமாதித்தியா ஈ. மாவீரன் சிவாஜி

(விடை : சந்திரகுப்த விக்கிரமாதித்தியா)

5. காந்தார கலைப் பள்ளியை உருவாக்கியவர் யார்?

அ. கனிஷ்கர் ஆ. ஹர்ஷா இ. அசோகர் ஈ. மகாபத்ம நந்தர்

(விடை : கனிஷ்கர்)

6. ரத்னாவளியை இயற்றியவர்

அ. ஆதிசங்கரர் ஆ. ஹர்சர் இ. கனிஸ்கர் ஈ. சந்திரகுப்த மவுரியர்

(விடை : ஹர்சர்)

7. புத்த மத இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்ட மொழி?

அ. சமஸ்கிருதம் ஆ. உருது இ. ஒரியா ஈ. பாலி

(விடை : பாலி)

8. ஜஸியா வரியை அறிமுகப்படுத்தியவர்

அ. அவுரங்கசீப் ஆ. அலாவுதீன் கில்ஜி இ. அக்பர் ஈ. ஜஹாங்கீர்

(விடை : அலாவுதீன் கில்ஜி)

9. அஷ்ட பிரதானிகள் யாருடைய அவையில் இருந்த அறிஞர்கள்?

அ. அசோகர் ஆ. கனிஷ்கர் இ. சிவாஜி ஈ. சந்திரகுப்தர்

(விடை : சிவாஜி)

10. ஆரியர்களைப் பற்றி எது சரியான தகவல்?

அ. இவர்களுக்கு பசு புனிதமான வடிவம் ஆ. மாடு மேய்ப்பது இவர்களின் முக்கியத் தொழில் இ. இவர்கள் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வந்தவர்கள் ஈ. இவை அனைத்துமே சரி

(விடை : இவை அனைத்துமே சரி)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia