சூரியக் குடும்பத்தின் மிகச் சிறிய கோள் எதுனு தெரியுமா?.... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

சூரியக் குடும்பத்தின் மிகச் சிறிய கோள் எதுனு தெரியுமா?....  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. மின் முறிவு தயாரிக்கப்படும் பொருள்

அ. நைக்ரோம் ஆ. ஈயம் தகரம் கலப்பு உலோகம் இ. டங்ஸ்டன் ஈ. தாமிரம்

(விடை : நைக்ரோம்)

2. குழாய் அற்ற ஊதுகுழல் கருவி

அ. நாதஸ்வரம் ஆ. ஹார்மோனியம் இ. புல்லாங்குழல் ஈ. தாரை

(விடை : ஹார்மோனியம்)

3. மின் தேக்கிகள் எதைத் தேக்கி வைக்கின்றன?

.அ. மின்னூட்டத்தினை ஆ. வேதி ஆற்றலை இ. மின் ஆற்றலை ஈ. காந்த ஆற்றலை

(விடை : மின்னூட்டத்தினை)

4. ஒளிவிலகல் எண்ணின் அலகு?

அ. அலகு இல்லை ஆ. மீட்டர் இ. டிகிரி ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்லை

(விடை : அலகு இல்லை)

5. பீட்டா துகள்கள்

அ. புரோட்டான்கள் ஆ. எலெக்ட்ரான்கள் இ. வெப்ப நியூட்ரான்கள் ஈ. நியூட்ரான்கள்

(விடை : எலெக்ட்ரான்கள்)

6. பின்வருவனவற்றுள் மின் கடத்தாப் பொருள் எது?

அ. வெள்ளி ஆ. கண்ணாடி இ. தாமிரம் ஈ. அலுமினியம்

(விடை : கண்ணாடி)

7. நிலக்காற்று மற்றும் கடல்காற்று உருவானது

அ. வெப்பக் கதிர்வீச்சால் ஆ. வெப்ப மாற்றத்தால் இ. வெப்பக் கடத்தலால் ஈ. வெப்பச் சலனத்தால்

(விடை : வெப்பச் சலனத்தால்)

8. ஒரு சிறிய பாதரசத்தின் கோள வடிவில் இருப்பதன் காரணம் என்ன?

அ. பரப்பு இழுவிசை ஆ. பாகியல் இ. மீட்சித்தன்மை ஈ. புவியீர்ப்பு

(விடை : பரப்பு இழுவிசை)

9. பின்வருனவற்றுள் காந்தமாக்கப்படவியலாத பொருள்கள் யாவை?

அ. மரம் ஆ. வெள்ளி இ. கண்ணாடி ஈ. இவை அனைத்தும்

(விடை : இவை அனைத்தும்)

10. சூரியக் குடும்பத்தின் மிகச் சிறிய கோள் எது?

அ. வியாழன் ஆ. சனி இ. செவ்வாய் ஈ. புதன்

(விடை : புதன்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia