போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க... பொது தமிழ் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது தமிழ் வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது தமிழ் வினா விடைகள்

1. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. களை - கழை

அ. கிளை - மூங்கில் ஆ. நீக்குதல் - கழிதல் இ. களைத்தல் - ஓடுதல் ஈ. நீக்குதல் - மூங்கில்

(விடை : நீக்குதல் - மூங்கில்)

2. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. கள் - கல்

அ. பானம் - வலிமை ஆ. கடினமானது - குடிநீர் இ. வலிமை - பாதம் ஈ. பானம் - பாறை

(விடை : பானம் - பாறை)

போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க...  பொது தமிழ் கேள்விகள்

3. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பள்ளி - பல்லி

அ. ஓர் உயிரி - படுக்கை ஆ. படுக்கை - புத்தர்கோயில் இ. பள்ளிக்கூடம் - ஓர் உயிரி ஈ. ஒழுக்கருவி - ஓர் எயிரி

(விடை : பள்ளிக்கூடம் - ஓர் உயிரி)

4. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. அரண் -அரன்

அ. சிவன் - கோட்டை ஆ. கோட்டை - சிவன் இ. வேலி - கோட்டை ஈ- கோட்டை - பாதுகாப்பு

(விடை : கோட்டை - சிவன்)

5. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. அரை - அறை

அ. கூறு - பாதி ஆ. மரம் - பக்கம் இ. பாதி - அடி ஈ. அடி - சொல்

(விடை : பாதி - அடி )

6. காளை - காலை என்ற சொல்லின் பொருள் யாது?

அ. எருது - காலைப் பொழுது ஆ. எருது - அந்திநேரம் இ. மதியம் - விடியற்காலை ஈ- பொழுது - மாடு

(விடை : எருது - காலைப் பொழுது)

7. உலை - உளை - உழை என்ற சொல்லின் பொருள் யாது?

அ.கொதிகலன் - பிடரிமயிர் - உதவு ஆ. பக்கம் - கொல்லன் உலை - தலை இ. சேறு - கற்றல் - பாடுபடு ஈ. பாடுபடு - நீருலை - தலை

(விடை : கொதிகலன் - பிடரிமயிர் - உதவு)

8. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. மான் - மாண்

அ. ஒருவகை விலங்கு - பெருமை ஆ. பூச்சி - பெருமை இ. பெருமை - மாட்சிமை ஈ- மாட்சிமை - விலங்கு

(விடை : ஒருவகை விலங்கு - பெருமை)

9. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பரவை - பறவை

அ. கிணறு - பறக்கும் பறவை ஆ. குருவி - கடல் இ. கடல் - பறக்கும் பறவை உயிரினம் ஈ. பறக்கும் பறவை - கிணறு

(விடை : கடல் - பறக்கும் பறவை உயிரினம்)

10. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பரி - பறி

அ. பறித்தல் - குதிரை ஆ. குதிரை - பிடுங்கிக்கொள் இ. பறித்தல் - அணிந்துகொள் ஈ பிடுங்கிக்கொள் - குதிரை

(விடை : குதிரை - பிடுங்கிக்கொள்)

English summary
Above mentioned General Tamil Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia