போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க... பொது தமிழ் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது தமிழ் வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது தமிழ் வினா விடைகள்

1. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்நதெடுத்து எழுதுக. அரி - அறி

அ. தெரிந்துக்கொள் - துண்டாக்கு ஆ. அறிந்து கொள் - உடை இ. உடை - துண்டாக்கு ஈ. துண்டாக்கு - தெரிந்துக்கொள்

(விடை : துண்டாக்கு - தெரிந்துக்கொள்)

2. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. கூளி - கூலி

அ. பூதம் - பறித்தல் ஆ. பூதம் - சம்பளம் இ. காளை - பேய் ஈ. ஊதியம் - பூதம்

(விடை : பூதம் - சம்பளம்)

போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க...  பொது தமிழ் கேள்விகள்

3. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. தின்மை - திண்மை

அ. வலிமை - தீமை ஆ. சொல் - தீமை இ. தீமை - சொல் ஈ. தீமை - வலிமை

(விடை : தீமை - வலிமை)

4. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பொறுப்பு - பொருப்பு

அ. சிகரம் - கடமை ஆ. மலை . கடமை இ. கடமை - மலை ஈ. குன்று - வேலை

(விடை : கடமை - மலை)

5. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. விள் - வில்

அ. கருவி - விடுதல் ஆ. விடுதல் - கருவி இ. இயந்திரம் - கருவி ஈ. கருவி - அகற்றுதல்

(விடை : விடுதல் - கருவி)

6. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. உறவு - உரவு

அ. சொந்தம் - வலிமை ஆ. வலிமை - சொந்தம் இ. கிணறு - வலிமை ஈ. உற்றார் - உறவினர்

(விடை : சொந்தம் - வலிமை)

7. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பெரு - பெறு

அ. பெறுதல் - பருமன் ஆ. சேர்த்து - தாமதித்து இ. பருமன் - பெறுதல் ஈ. தாமதித்து - சேர்த்து

(விடை : பருமன் - பெறுதல்)

8. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. வால் - வாள்

அ. வாழ்தல் - கருவி ஆ. போர்வாள் - உறுப்பு இ. நீண்டகத்தி - விலாங்கு மீனின் ஓர் உறுப்பு ஈ. விலங்கின் வால் - போர்வாள்

(விடை : விலங்கின் வால் - போர்வாள்)

9. இலை - இளை - இழை என்ற சொல்லின் பொருள் யாது?

அ. ஓர் உறுப்பு - உடல் மெலிவு - நூல் இழை ஆ. ஓர் உறுப்பு -நூல் தழை -உடல் மெலிவு இ. தழை -மெலிதல் - ஓர் உறுப்பு ஈ. மெலிதல் - தழை - ஓர் உறுப்பு

(விடை : ஓர் உறுப்பு - உடல் மெலிவு - நூல் இழை)

10. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. கொள் - கோல்

அ. பெறுதல் - அளவைக்கூறு ஆ. கொலை - பெறுதல் இ. அளவைக்கூறு - கொலை ஈ. பெறுதல் . கொலை

(விடை : பெறுதல் . கொலை)

English summary
Above mentioned General Tamil Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia