போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க... பொது தமிழ் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது தமிழ் வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது தமிழ் வினா விடைகள்

1. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. தின் - திண்

அ. உண் - வலிமை ஆ. வலிமை - சாப்பாடு இ. வரவு - உறுதி ஈ. உறுதி - வலிமை

(விடை : உண் - வலிமை)

2. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. உறி - உரி

அ. மரப்பட்டை - தூக்கு ஆ. தூக்கு - தோலை உரி இ. தோல் - உறிவெண்ணெய் ஈ. மரப்பட்டை - தோல்

(விடை : தூக்கு - தோலை உரி)

போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க...  பொது தமிழ் கேள்விகள்


3. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. கரி - கறி

அ. காய்கறி - யானை ஆ. அடுப்புக்கரி - காய்கறி இ. காய்கறி - அடுப்புக்கரி ஈ. கரி - யானை

(விடை : அடுப்புக்கரி - காய்கறி)

4. ஒலி பேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. அரவு - அறவு

அ. பாம்பு - அறுதல் ஆ. தொலைதல் - பூச்சி இ. தொலைதல் - பாம்பு ஈ. அறுதல் - பாம்பு

(விடை : பாம்பு - அறுதல்)

5. இரும்பு - இறும்பு என்ற சொல்லின் பொருள் யாது?

அ. புதர் - உலோகம் ஆ. இயந்திரம் - உலோகம் இ. புதர் - இயந்திரம் ஈ. உலோகம் - புதர்

(விடை : உலோகம் - புதர்)

6. ஒலி பேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. எள் - எல்

அ. சூரியன் - பயிர்வகை ஆ. பயிர் வகை - சூரியன் இ. மாலை - எண்ணெய்வித்து ஈ. கல் - சூரியன்

(விடை : பயிர் வகை - சூரியன்)

7. ஒலி பேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. மூலை - மூளை - மூழை

அ. உறுப்பு - அகப்பை - கோணத்தின்ஓரம் ஆ. உறுப்பு - கோணத்தின்ஓரம் - அகப்பை இ. அகப்டை - கோணத்தின் ஓரம் - உறுப்பு ஈ. கோணத்தின் ஓரம் - உறுப்பு - அகப்பை

(விடை : கோணத்தின் ஓரம் - உறுப்பு - அகப்பை)

8. மாள் - மால் என்ற சொல்லின் பொருள் யாது?

அ. பறித்தல் - திருமால் ஆ. இறத்தல் - சாதல் இ. திருமால் - இறத்தல் ஈ. இறத்தல் - திருமால்

(விடை : இறத்தல் - திருமால்)

9. ஒலி பேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. குளவி - குலவி

அ. வண்டு - பேசுதல் ஆ. பேசுதல் - வினாவுதல் இ. பூச்சி - குலவுதல் ஈ. குலவுதல் - பூச்சி

(விடை : பூச்சி - குலவுதல்)

10. ஒலி பேறுபாடறிந்து சரியானப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. தினை - திணை

அ. தானியம் - ஓழுக்கம் ஆ. குலம் - தானியம் இ. ஒருவகைப் புன்செய்பயிர் - தானியம் ஈ. ஒழுக்கம் - குலம்

(விடை : தானியம் - ஓழுக்கம்)

English summary
Above mentioned General Tamil Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia