போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க... பொது தமிழ் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது தமிழ் வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது தமிழ் வினா விடைகள்

1. பாலூட்டி - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Mammal ஆ. Carnivorous இ. Reptile ஈ. Insect

(விடை : Mammal)

2. தேடுபொறி - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Search Engine ஆ. Browser இ. Website ஈ. Net work

(விடை : Search Engine)

போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க...  பொது தமிழ் கேள்விகள்

3. நுழைவு இசைவு - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Proof ஆ. Visa இ. Entrance card ஈ. Swipe card

(விடை : Visa)

4. ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல் தேர்க - டிக்கெட்

அ. கட்டணச்சீட்டு ஆ. இருக்கைச்சீட்டு இ. ஒப்புகைச் சீட்டு ஈ. பயணச் சீட்டு

(விடை : பயணச் சீட்டு)

5. சுண்ணக்கட்டி - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Lime ஆ. Stone இ. Limestone ஈ. Chalk Piece

(விடை : Chalk Piece)

6. மடிக்கணிணி - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச்சொல்

அ. Computer ஆ. Lpa இ. Laptop ஈ. Labtop

(விடை : Laptop)

7. ஆவணம் - என்ற சொல்லி ஆங்கிலச் சொல்

அ. Data ஆ. Item இ. Document ஈ. File

(விடை : Document)

8. முகவாண்மை - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Agency ஆ. Office இ. Centre ஈ. Department

(விடை : Agency)

9. இட்டுவைப்பு - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச்சொல்

அ. Saving ஆ. Fund இ. Deposit ஈ. Profit

(விடை : Deposit)

10. ஒளிப்படி - என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Photocopy (xerox) ஆ. Printout இ. Scanner ஈ. Fax

(விடை : Photocopy (xerox) )

English summary
Above mentioned General Tamil Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia