போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க... பொது தமிழ் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது தமிழ் வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது தமிழ் வினா விடைகள்

1. சந்திப் பிழை இல்லாத தொடரைத் தேர்க.

அ. விளையாட்டு போட்டி ஆ. மணியை கொடுத்தான் இ. தேடி பார்த்தான் ஈ. எழுதிக் கொண்டான்

(விடை : எழுதிக் கொண்டான்)

2. சந்திப் பிழையற்ற சொற்டொரைத் தேர்வு செய்க.

அ. குற்றாலக் குறவஞ்சி குடிமக்கள் காப்பியம் என வழங்கப் பெறுகிறது ஆ. குற்றால குறவஞ்சி குடிமக்கள் காப்பியம் என வழங்க பெறுகிறது இ. குற்றால குறவஞ்சிக் குடிமக்கள் காப்பியம் என வழங்கப் பெறுகிறது ஈ. குற்றாலக் குறவஞ்சிக் குடிமக்கள் காப்பியம் என வழங்கப் பெறுகிறது

(விடை : குற்றாலக் குறவஞ்சி குடிமக்கள் காப்பியம் என வழங்கப் பெறுகிறது)

போட்டித் தேர்வுகளில் தமிழில் முழு மதிப்பெண்கள் வேண்டுமா? இதைப் படிங்க...  பொது தமிழ் கேள்விகள்

3. பிறமொழி சொற்களற்ற வாக்கியத்தைத் தேர்வு செய்க.

அ. நான் செய்த தவறுக்கு சகல ஜனங்களும் என்னை மன்னித்தருள வேண்டும் ஆ. நான் செய்த தவறுக்கு எல்லோரும் என்னை மன்னித்தருள வேண்டும் இ. நான் செய்த தவறுக்கு எல்லாரும் என்னை மன்னித்தருள வேண்டும் ஈ. நான் செய்த தவறுக்கு சகலரும் என்னை மன்னித்தருள வேண்டும்

(விடை : நான் செய்த தவறுக்கு எல்லோரும் என்னை மன்னித்தருள வேண்டும்)

4. பிறமொழி சொற்களை நீக்குக - பூஜை

அ. வழிபாடு ஆ. துதிப்பாடல் இ. வழிபாட்டுப்பாடல் ஈ. பஜனை

(விடை : வழிபாடு)

5. சந்திப் பிழை இல்லாத தொடரைத் தேர்க.

அ. அடுப்பு புகையால் விழிப் புனல் கண்டது ஆ. அடுப்புப் புகையால் விழி புனல் கண்டது இ. அடுப்பு புகையால் விழி புனல் கண்டது ஈ. அடுப்புப் புகையால் விழிப் புனல் கண்டது

(விடை : அடுப்புப் புகையால் விழி புனல் கண்டது)

6. பிறமொழி சொற்களற்ற வாக்கியத்தைத் தேர்வு செய்க.

அ. கஷ்டமா நட்டமா கன்னித்தமிழ் கற்க ஆ. கஷ்ட்டமா நட்டமா கன்னித்தமிழ் கற்க இ. துன்பமா நட்டமா கன்னித்தமிழ் கற்க ஈ. துன்பமா இழப்பா கன்னித்தமிழ் கற்க

(விடை : துன்பமா இழப்பா கன்னித்தமிழ் கற்க)

7. சந்திப் பிழையற்ற சொற்றொடரைத் தேர்வு செய்க.

அ. இலக்கணமாவது மொழியை பிழையின்றி பேசவும் எழுதவும் கற்பிக்கப்படுகிறது ஆ. இலக்கணமாவது மொழியைப் பிழையின்றிப் பேசவும் எழுதவும் கற்பிக்கப்படுகிறது இ. இலக்கணமாவது மொழியை பிழையின்றிப் பேசவும் எழுதவும் கற்பிக்கப்படுகிறது ஈ. இலக்கணமாவது மொழியைப் பிழையின்றி பேசவும் எழுதவும் கற்பிக்கப்படுகிறது

(விடை : இலக்கணமாவது மொழியைப் பிழையின்றிப் பேசவும் எழுதவும் கற்பிக்கப்படுகிறது)

8. பிறமொழி சொற்களற்ற வாக்கியத்தைத் தேர்வு செய்க.

அ. பஜாரில் சில பொருட்களை வாங்கச் சென்றோம் ஆ. கடைத்தெருவில் சில பொருட்களை வாங்கச் சென்றோம் இ. பஜாரில் சில வஸ்துகளை வாங்கச் சென்றோம் ஈ. கடைத்தெருவில் சில வஸ்துகளை வாங்கச் சென்றோம்

(விடை : கடைத்தெருவில் சில பொருட்களை வாங்கச் சென்றோம்)

9. மரபு பிழைகளை நீக்குக.

அ. காட்டில் கூகை அலறும் ஆ. காட்டில் கூகை கத்தியது இ. காட்டில் கூகை உறுமும் ஈ. காட்டில் கூகை அகவும்

(விடை : காட்டில் கூகை அலறும்)

10. சந்திப் பிழையற்ற சொற்றொடரைத் தேர்வு செய்க.

அ. கம்பர் வேதனைக்குரிய சோதனை காலத்திலும் சாதனை புரிந்தவர் ஆ. கம்பர் வேதனைகுரியச் சோதனைக் காலத்திலும் சாதனை புரிந்தவர் இ. கம்பர் வேதனைக்குரிய சோதனைக் காலத்திலும் சாதனை புரிந்தவர் ஈ. கம்பர் வேதனைக்குரிய சோதனைக் காலத்திலும் சாதனைப் புரிந்தவர்

(விடை : கம்பர் வேதனைக்குரிய சோதனைக் காலத்திலும் சாதனை புரிந்தவர்)

English summary
Above mentioned General Tamil Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia