இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகும் இடம் எதுன்னு தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. அமீபா எவ்வகையில் உணவைப் பெறுகிறது?

அ. ஹோலோசோயிக் ஆ. ஹோலோலிப்பிக் இ. சேப்ரோபைடிக் ஈ. எதுவும் இல்லை

(விடை : ஹோலோசோயிக்)

2. அனைத்து வகையான இரத்தத்தையும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய இரத்த வகை எது?

அ. A Positive ஆ. O Negative இ. AB Positive ஈ. AB Negative

(விடை : AB Positive)

இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகும் இடம் எதுன்னு தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. இரத்தத்தில் .........ன் அளவு குறையும் போது டெட்டானி நோய் உண்டாகிறது.

.அ. உப்பு ஆ. சர்க்கரை இ. கால்சியம் ஈ. பொட்டாசியம்

(விடை : கால்சியம்)

4. இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகும் இடம்?

அ. நுரையீரல் ஆ. இருதயம் இ. எலும்பு மஜ்ஜை ஈ கல்லீரல்

(விடை : எலும்பு மஜ்ஜை)

5. பேய்லிஸ் என்பவர் எதை கண்டுபிடித்தார்?

அ. ஹிமோகுளோபின் ஆ. எக்ஸோகிரீம்ஸ் இ. எண்டோகிரீம்ஸ் ஈ. ஹார்மோன்கள்

(விடை : ஹார்மோன்கள்)

6. மனித உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது இரத்தத்தின் .......... எண் மதிப்பு குறைகிறது.

அ. பாகியல் ஆ. அடர்த்தி இ. சுழற்சி ஈ. இவற்றுல் ஏதுமில்லை

(விடை : பாகியல்)

7. நாளமுள்ள சுரப்பியை எவ்வாறு குறிப்பிடுவர்?

அ. எக்ஸோகிரீம்ஸ் ஆ. எண்டோகிரீம்ஸ் இ. தைராய்டு கிரீம்ஸ் ஈ. ஹார்மோன்கிரீம்ஸ்

(விடை : எக்ஸோகிரீம்ஸ்)

8. தைராய்டு சுரப்பியின் எடை என்ன?

அ. 30 கிராம் - 35 கிராம் ஆ. 25 கிராம் - 30 கிராம் இ. 35 கிராம் - 40 கிராம் ஈ. 50 கிராம் - 60 கிராம்

(விடை : 25 கிராம் - 30 கிராம்)

9. டெட்டானி நோய் உள்ளவர்களுக்கு தேவையான வைட்டமின் எது?

அ. கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் எ ஆ. கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் பி இ. கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி ஈ. கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் இ

(விடை : கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி)

10. மூளையின் அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ள சுரப்பி?

அ. தைராய்டு ஆ. கல்லீரல் இ. பிட்யூட்டரி ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்லை

(விடை : பிட்யூட்டரி)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia