பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியாவில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம்?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. தோட்டப்பயிர் என்பது?

அ. நெல் ஆ. கோதுமை இ. கரும்பு ஈ. மிளகு

(விடை : மிளகு)

2. காற்றின் மூலம் விதை பரவுதல் .................. எனப்படும்?

அ. ஆட்டோகோரி ஆ. அனிமோகோரி இ. ஹைடிரோகோரி ஈ. சூகோரி

(விடை : அனிமோகோரி)

பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியாவில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம்?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. தாவரங்களில் சைலத்தின் பணி?

.அ. உணவைக் கடத்துதல் ஆ. நீரைக் கடத்துதல் இ. அமினோ அமிலத்தை கடத்துதல் ஈ. ஆக்ஸிஜனைக் கடத்துதல்

(விடை : நீரைக் கடத்துதல்)

4. முட்டைகோசின் அறிவியல் பெயர்?

அ. ஒரைசா சட்டைவா ஆ. டிரிட்டிக்கம் வல்கோ இ. பிராசிக்கா ஓலரேசியா ஈ மைமோசா புடிகா

(விடை : பிராசிக்கா ஓலரேசியா)

5. மிக உயரமான மர வகைகள் காணப்படும் தாவர பிரிவு?

அ. மானோகாட்டுகள் ஆ. டெரிடோபைட்டுகள் இ. டைகாட்டுகள் ஈ. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்

(விடை : டைகாட்டுகள்)

6. கீழ்கண்டவற்றுள் எது பூச்சி இனங்களின் குடலில் இருந்து செல்லுலோஸை செரிக்க உதவுகிறது?

அ. ஈஸ்ட் ஆ. புரோட்டோசோவான்கள் இ. ஆல்காக்கள் ஈ. பாக்டீரியா

(விடை : புரோட்டோசோவான்கள்)

7. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துதல் செய்பவை?

அ. சிகப்பு ஆல்கா ஆ. பசும் பாசிகள் இ. நீலப் பசும் பாசிகள் ஈ. பழுப்பு நிற ஆல்கா

(விடை : நீலப் பசும் பாசிகள்)

8. பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியாவில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம்?

அ. தமிழ்நாடு ஆ. பீகார் இ. ஆந்திரா ஈ. மகாராஷ்டிரா

(விடை : மகாராஷ்டிரா)

9. ஆல்காக்களின் செல்சுவர் எவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது?

அ. சைட்டின் ஆ. ஸ்போர்கள் இ. பச்சையம் ஈ. செல்லுலோஸ்

(விடை : செல்லுலோஸ்)

10. தண்டு மற்றும் வேரின் குறுக்கு வளர்ச்சிக்கு காரணம்

அ. தளஆக்குத்திசு ஆ. இடையாக்குத்திசு இ. நுனிஆக்குத்திசு ஈ. பக்கஆக்குத்திசு

(விடை : பக்கஆக்குத்திசு)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia