குழந்தைகளுக்கு தைராக்சின் ஹார்மோன் குறைவதால் ஏற்படும் நோய் எது?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. பச்சை பாசிகளுக்கு உதாரணம்

அ. கிளாமைடோமோனஸ் ஆ. சர்காசம் இ. பூஞ்சைகள் ஈ. ஈஸ்ட்

(விடை : கிளாமைடோமோனஸ்)

2. குழந்தைகளுக்கு தைராக்சின் ஹார்மோன் குறைவதால் உண்டாவது என்ன?

அ. குட்டையாக இருப்பது ஆ. தசை சுருக்கம் இ. கழுத்துக கழலை ஈ. மைக்சிபெடம்மா

(விடை : தசை சுருக்கம்)

குழந்தைகளுக்கு தைராக்சின் ஹார்மோன் குறைவதால் ஏற்படும் நோய் எது?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. எலிக்காது அல்லி இதழ் தாவரம் உற்பத்தி செய்யும் இயற்கையில் சிதையுறும் பிளாஸ்டிக்

.அ. பாலி எத்திலின் கிளக்கால் ஆ. பாலிஹைட்ராக்ஸி பீயூரெட் இ. நியோபைரீன் ஈ. பாலி எத்திலீன் டெரஃப்தாலேட்

(விடை : பாலி எத்திலின் கிளக்கால்)

4. ஒரு உயிரினத்தின் வாழ்திறனைக் குறைக்கின்ற குரோமோசோம்

அ. பாலிடீன் குரோமோசோம் ஆ. விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம் இ. B - குரோமோசோம் ஈ டபுள்மினிட்ஸ்

(விடை : B - குரோமோசோம்)

5. சையனோபாக்டீரியத்தை இலைகளுனுள் கொண்டுள்ள ஒரு நீர்ப்பெரணி?

அ. அசோல்லா ஆ. செஸ்பேனியா இ. கிளைசின் ஈ. லியுசினா

(விடை : அசோல்லா)

6. குரோமோசோம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

அ. வால்டேயர் ஆ. பிரிட்ஜஸ் இ. பால்பியானி ஈ. ஃபிளம்மிங்

(விடை : வால்டேயர்)

7. அயல் ஜீனைப்பெற்ற ஒருவித்திலைத் தாவரத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு

அ. ஹீலியாந்தஸ் சிற்றினம் ஆ. அஸ்பாரகஸ் சிற்றினம் இ. காஸிப்பியம் சிற்றினம் ஈ. சொலானம் சிற்றினம்

(விடை : அஸ்பாரகஸ் சிற்றினம்)

8. இயற்கையில் சிதைவுறும் பிளாஸ்டிக்கை உற்பத்தி செய்யும் தாவரம்

அ. அராபிடியாப்சிஸ் தாலியானா ஆ. பீட்டா வல்காரிஸ் இ. தேல்கிரஸ் ஈ. எலிக்காது அல்லி இதழ் தாவரம்

(விடை : எலிக்காது அல்லி இதழ் தாவரம்)

9. செரித்த உணவு அமீபாவை எவ்வாறு அடைகிறது?

அ. விரவல் ஆ. சவ்வூடு பரவல் இ. மெல்லுதல் ஈ. எதுவுமில்லை

(விடை : விரவல்)

10. சீரான தடிப்பு கொண்ட செல்சுவருடைய திசு

அ. பாரன்கைமா ஆ. ஏரன்கைமா இ. கோலன்கைமா ஈ. குளோரன் கைமா

(விடை : கோலன்கைமா)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia