டிக்கா நோய் பரவுவதற்கான ஸ்போர்கள் எதுன்னு தெரியுமா? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. நெல்லில் வெப்பு நோயை ஏற்படுத்துவது

அ. பேக்டீரியம் ஆ. வைரஸ் இ. நெமட்டோடு ஈ. பூஞ்சை

(விடை : பூஞ்சை)

2. டிக்கா நோய் பரவுவதற்கான ஸ்போர்கள்

அ. ஆய்டியாஸ்போர்கள் ஆ. ஆஸ்கோஸ்போர்கள் இ. கொனிடியாஸ்போர்கள் ஈ. பெஸிடியோஸ்போர்கள்

(விடை : கொனிடியாஸ்போர்கள்)

டிக்கா நோய் பரவுவதற்கான ஸ்போர்கள் எதுன்னு தெரியுமா?  ...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. பன்மயத்தை தூண்டுவது

.அ. எத்திலின் கிளைக்கால் ஆ. கிளிசெரால் இ. பாலிஎத்திலீன் கிளைக்கால் ஈ. எத்திலின் கிளைக்கால்

(விடை : பாலிஎத்திலீன் கிளைக்கால்)

4. ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும் ஜீன்மாற்றத்தால் உருவாக்கியப் பொருள்

அ. இன்சுலின் ஆ. ரெனின் தடுப்பான்கள் இ. இண்டர்லியூக்கின் ஈ இன்டாஃபெரான்

(விடை : ரெனின் தடுப்பான்கள்)

5. அயல் ஜீனைப் பெற்ற ஒருவித்திலைத் தாவரத்திற்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டு

அ. சீயா மெய்ஸ் ஆ. அவினா சடைவா இ. ஒரைசா சடைவா ஈ. கிளைசின் மாக்ஸ்

(விடை : கிளைசின் மாக்ஸ்)

6. தக்காளியில் மகுடக் குழலை நோய் ஏற்படுத்தும் நோயுயிரி

அ. அக்ரோபாக்டீரியம் ஆ. எஸ்ஸெரியா கோலை இ. பேஸில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ் ஈ. ஸ்ட்ரெப்டோமைசஸ் கிரைசியஸ்

(விடை : அக்ரோபாக்டீரியம்)

7. தாவரத்தின் அனைத்து உறுப்புகளிலும் காணப்படும் திசு

அ. பாரன்கைமா ஆ. கோலன்கைமா இ. ஸ்கீளிரன்கைமா ஈ. வாஸ்குலார் திசுக்கள்

(விடை : பாரன்கைமா)

8. புறத்தோல் உருவாகும் ஆக்குத் திசு

அ. புரோட்டோடெர்ம் ஆ. புரோகேம்பியம் இ. தள ஆக்குத்திசு ஈ. இடையாக்குத்திசு

(விடை : புரோட்டோடெர்ம்)

9. பித் உருவாக்கப்படும் பகுதி

அ. புரோட்டோடெர்ம் ஆ. புரோகேம்பியம் இ. தள ஆக்குத்திசு ஈ. இடையாக்குத்திசு

(விடை : தள ஆக்குத்திசு)

10. டபுள் மினிடஸ் குரோமோசோம் காணப்படும் செல்கள்

அ. இயல்பான உடல்செல்கள் ஆ. புற்றுநோய் செல்கள் இ. இயல்பான இனசெல்கள் ஈ. இயல்பான இரத்த செல்கள்

(விடை : புற்றுநோய் செல்கள்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia