ஃபுளோயத்தின் பணி என்னனு தெரியுமா? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. காற்றறைகள் கொண்ட பாரன்கைமா

அ. சேமிப்பு பாரன்கைமா ஆ. மெடுல்லா இ. ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா ஈ. ஏரன்கைமா

(விடை : ஏரன்கைமா)

2. குரோமோசோம்கள் தெளிவாக காணப்படும் செல்பகுப்பு நிலை

அ. புரோஃபேஸ் ஆ. மெட்டாஃபேஸ் இ. அனாஃபேஸ் ஈ. டீலோஃபேஸ்

(விடை : மெட்டாஃபேஸ்)

ஃபுளோயத்தின் பணி என்னனு தெரியுமா?  ...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. ரைபோசோம்கள் டி.என்.ஏ இழைத் தொடரின் குறியீடுகளைக் கொண்டு ........ உருவாக்கப்பயன்படும் அமைப்பாகும்.

.அ. செண்ட்ரோமியர் ஆ. குறிப்பிட்ட புரதங்கள் இ. குரோமேடிட் ஈ. டீலோமியர்

(விடை : குறிப்பிட்ட புரதங்கள்)

4. ஃபுளோயத்தின் பணி

அ. நீர் கடததுதல் ஆ. கனிமங்கள் கடத்துதல் இ. உணவு மற்றும் நீர் கடத்துதல் ஈ உணவுப் பொருட்களை கடத்துதல்

(விடை : உணவுப் பொருட்களை கடத்துதல்)

5. சீரான தடிப்பு கொண்ட செல்சுவருடைய திசு

அ. பாரன்கைமா ஆ. குளோரன் கைமா இ. கோலன்கைமா ஈ. ஏரன்கைமா

(விடை : கோலன்கைமா)

6. கணுவிடைப் பகுதியின் நீட்சிக்குக் காரணம்

அ. நுனி ஆக்குத்திசு ஆ. இடையாக்குத்திசு இ. பக்க ஆக்குத்திசு ஈ. தள ஆக்குத்திசு

(விடை : இடையாக்குத்திசு)

7. சிவப்பு கட்டை மரம் என்பது

அ. டால்பெர்ஜியா ஆ. அக்கேசியா இ. செக்கோயா ஈ. பைனஸ்

(விடை : டால்பெர்ஜியா)

8. ஆம்பர் என்பது ஒரு

அ. ஹார்மோன் ஆ. சாயம் இ. தொல்லுயிர் ரெசின் ஈ. தொல்லுயிர் பெரணி

(விடை : தொல்லுயிர் ரெசின்)

9. ரோஜாவின் முள்ளானது

அ. இலையின் மாற்றுரு ஆ. துணை மொட்டுகள் இ. எண்டோஜீனஸ் தோற்றம் ஈ. புறத்தோல் வளர்ச்சி

(விடை : எண்டோஜீனஸ் தோற்றம்)

10. மயோலிஸ் பகுப்பு எதில் காணப்படுகிறது?

அ. கருப்பை ஆ. சலாசா இ. நியூசெல்லஸ் ஈ. ஸ்போரிக் மியாசிஸ்

(விடை : ஸ்போரிக் மியாசிஸ்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...