பம்பர வடிவ வேர்க்கிழங்கு எதுன்னு தெரியுமா? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. மக்னீசியம் எதனுடைய ஓர் அங்கப் பொருள் ஆகும்?

அ. இரத்தம் ஆ. ஹீமோகுளோபின் இ. பச்சையம் ஈ. வைட்டமின் சி

(விடை : பச்சையம்)

2. பம்பர வடிவ வேர்க்கிழங்கு

அ. கேரட் ஆ. பீட்ரூட் இ. வெங்காயம் ஈ. முள்ளங்கி

(விடை : பீட்ரூட்)

பம்பர வடிவ வேர்க்கிழங்கு எதுன்னு தெரியுமா?  ...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. சைமோபேஜ்கள் எதன் மீது தொற்றுகிறது?

.அ. பாக்டீரியம் ஆ. ஈஸ்ட் இ. மைக்கோபிளாஸ்மா ஈ. ஆல்கா

(விடை : ஈஸ்ட்)

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது டெர்பீன் ஆகும்?

அ. மார்பின் ஆ. பைட்டால் இ. பைப்ரின் ஈ குயினைன்

(விடை : பைப்ரின்)

5. மரங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் வளர்ப்பு

அ. எபிகல்சர் ஆ. ஆர்போரிகல்சர் இ. மொரிகல்சர் ஈ. ஆய்ஸ்டர்கல்சர்

(விடை : ஆர்போரிகல்சர்)

6. பொன்னி என்பது கீழ்வருபவற்றுள் எதன் பெயர் ஆகும்?

அ. பருத்தி ஆ. நெல் இ. நிலக்கடலை ஈ. சோளம்

(விடை : நெல்)

7. ஹெட்டிரோடிரைக்கஸ் பழக்கத்தை காட்டுவது

அ. வாச்சிரியா ஆ. டிக்டியோட்டா இ. எக்டோகார்பஸ் ஈ. ஸ்பைரோகைரா

(விடை : ஸ்பைரோகைரா)

8. ஒரு செல்லில் உள்ள ரைபோசோமின் முக்கிய பங்கு

அ. கொழுப்பு ஆ. ஒளிச்சேர்க்கை இ. புரத உற்பத்தி ஈ. சுரத்தல்

(விடை : புரத உற்பத்தி)

9. உயரமான உயிர் உள்ள மரம் எது?

அ. யூகலிப்டஸ் ஆ. பனை மரம் இ. செக்கோயா ஈ. பெரணி

(விடை : செக்கோயா)

10. பருத்தி இழை எதனால் ஆக்கப்படுகிறது?

அ. புரோட்டீன் ஆ. செல்லுலோஸ் இ. தாதுக்கள் ஈ. லிக்னின்

(விடை : செல்லுலோஸ்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...