தக்காளியின் தாவரவியல் பெயர் என்ன தெரியுமா? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. மெண்டல் தனது ஆய்விற்காக பயன்படுத்திய தாவரம்?

அ. உருளைக்கிழங்கு ஆ. பட்டாணி இ. வாழை ஈ. எலுமிச்சை

(விடை : பட்டாணி)

2. சின்கோனா அஃபிஸினாலிஸ் எக்குடும்பத்தைச் சார்ந்தது?

அ. சியேடிலி ஆ. ரூபியேசி இ. அபோஸைனேசி ஈ. மிஸியேசி

(விடை : ரூபியேசி)

தக்காளியின் தாவரவியல் பெயர் என்ன தெரியுமா?   ...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

3. தக்காளியின் தாவரவியல் பெயர் என்ன?

.அ. பியூனிகம் கிரானேட்டம் ஆ. லைக்கோபெர்சிகம் எஸ்குலாண்டம் இ. காக்கஸ் நியூசிபெரா ஈ. கிளைசின் மேக்ஸ்

(விடை : லைக்கோபெர்சிகம் எஸ்குலாண்டம்)

4. பூஞ்சைகள் அனைத்தும்

அ. ஒட்டுண்ணிகள் ஆ. சுயஜீவிகள் இ. சாருண்ணிகள் ஈ மட்குண்ணிகள்

(விடை : சாருண்ணிகள்)

5. ஸ்பைருலினாவில் அதிக அளவில் இருப்பது

அ. கொழுப்பு பொருட்கள் ஆ. புரதம் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் இ. என்சைம்கள் ஈ. விட்டமின்கள்

(விடை : புரதம் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள்)

6. வைரஸ்கள் என்பவை வேதியியல் ரீதியாக

அ. கார்போஹைடிரேட்டுகள் ஆ. லிப்போ பாலிசர்க்கரைடுகள் இ. கிளிக்கோ பெப்டைடுகள் ஈ. நியுக்ளியோ புரதங்கள்

(விடை : நியுக்ளியோ புரதங்கள்)

7. வெர்மிகுலேட் உரம் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது?

அ. மண்புழு ஆ. ரைசோபியம் இ. பாஸ்ஃபோ பாக்டீரியம் ஈ. அசிட்டோ பாக்டர்

(விடை : மண்புழு)

8. பெனிசிலியம் என்பதை நாம் பொதுவாக அறிவது

அ. ஆல்கா ஆ. ஒரு பூஞ்சைக் காளான் இ. ஒரு பாக்டீரியம் ஈ. ஒரு வைரஸ்

(விடை : ஒரு பூஞ்சைக் காளான்)

9. இந்தியாவில் பெருமளவில் பியிரிடப்படும் தாவரம்

அ. சணல் ஆ. பருத்தி இ. ஃபளாக்ஸ் ஈ. ஹெம்ப்

(விடை : பருத்தி)

10. கூழ்மத்திற்கு எடுத்துக் காட்டு எது?

அ. மரத்துண்டு ஆ. பால் இ. அரிசி ஈ. கனி

(விடை : பால்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia