தாவரங்களுக்கு நோய் வராமல் காக்கும் கேடயமாக இருப்பது எது? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. வேரும் பழமும் திரட்சி பெற ....... சத்து இன்றியமையாத தேவையாகும்.

அ. நைட்ரஜன் ஆ. சாம்பல் சத்து இ. மெக்னீசியம் ஈ. கந்தகம்

(விடை : சாம்பல் சத்து)

2. தாவரத்தின் தண்டும் இலைகளும் நன்கு வளர்ச்சி பெற ....... பொருட்கள் பெருந்துணை புரிகிறது?

அ. நைட்ரஜன் ஆ. பாஸ்பரஸ் இ. பொட்டாசியம் ஈ. கந்தகம்

(விடை : நைட்ரஜன்)

தாவரங்களுக்கு நோய் வராமல் காக்கும் கேடயமாக இருப்பது எது?   ...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

3. அதிக வெப்பநிலை தாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்த பயிர்களுக்கு எவ்வகை உரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

.அ. சாம்பல் சத்து ஆ. மண்புழு உரம் இ. தலைச்சத்து மற்றும் சாம்பல் சத்து ஈ. நைட்ரஜன் சத்து

(விடை : தலைச்சத்து மற்றும் சாம்பல் சத்து)

4. பூச்சிகளைக் கொல்லப் பயன்படும் வேதிப்பொருட்கள் எது?

அ. ஆர்சனிக் ஆ. மாலத்தியான் இ. காப்பராக்ஸி குளோரைடு ஈ தையோடான்

(விடை : மாலத்தியான்)

5. தாவரங்களுக்கு நோய் வராமல் காக்கும் கேடயமாக இருப்பது எது?

அ. கந்தகம் ஆ. பொட்டாசியம் இ. கால்சியம் ஈ. நைட்ரஜன்

(விடை : நைட்ரஜன்)

6. பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கவும், காய்கள் நன்கு திரட்சியடையவும் ................ அவசியமாகிறது.

அ. பாஸ்பேட்டுகள் ஆ. மெக்னீசியம் இ. இரும்பு ஈ. போரான்

(விடை : பாஸ்பேட்டுகள்)

7. விதைகள் மூலம் பரவும் நோய்கள் எவை?

அ. கரும்புள்ளி நோய் ஆ. வெப்பு நாய் இ. நெல்லின் இலைப்புள்ளி நோய் ஈ. மேற்கூரிய எதுவுமில்லை

(விடை : நெல்லின் இலைப்புள்ளி நோய்)

8. விலங்குத் தொழுவங்களில் இருந்து பெறப்படும் கழிவுகள் ...... ஆகும்

அ. மண்புழு உரம் ஆ. தொழு உரம் இ. பசுந்தாள் உரம் ஈ. பசுமை உரம்

(விடை : தொழு உரம்)

9. பூஞ்சைகளை அழிக்க உதவும் வேதிப்பொருள் எது?

அ. போர்டோ கலவை ஆ. ஆர்சனிக் இ. வார்பெரின் ஈ. மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ்

(விடை : போர்டோ கலவை)

10. மண்ணில் பூச்சிக்கொல்லிகளைக் கலப்பதன் மூலம் வேர் தாக்கும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுவது

அ. துத்தநாகப் பாஸ்பேட் ஆ. மாலத்தியான் இ. குளோரோபைரிபாஸ் ஈ. தையோடான்

(விடை : குளோரோபைரிபாஸ்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia