ஒரு சிறந்த பூஞ்சைக் கொல்லியாகப் பயன்படுவது எது? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. டோலமைட் என்பது எதன் தாதுவாகும்?

அ. அலுமினியம் ஆ. கார்பன் இ. சோடியம் ஈ. மெக்னீசியம்

(விடை : மெக்னீசியம்)

2. பொட்டாசியத்தின் அணு எண் எத்தனை?

அ. 24 ஆ. 19 இ. 20 ஈ. 16

(விடை : 19)

ஒரு சிறந்த பூஞ்சைக் கொல்லியாகப் பயன்படுவது எது? ...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

3. ஒரு சிறந்த பூஞ்சைக் கொல்லியாகப் பயன்படுவது

.அ. அலுமினியம் ஆ. கார்பன் இ. சல்பர் ஈ. சோடியம்

(விடை : சல்பர்)

4. உரங்கள் மற்றும் பட்டாசுகள் செய்ய ........ பயன்படுகிறது.

அ. பாஸ்பரஸ் ஆ. பாதரசம் இ. கால்சியம் ஈ சிலிகான்

(விடை : பாஸ்பரஸ்)

5. ஐசோப்ரினை பலபடியாக்கி செயற்கை இரப்பர் தயாரிப்பில் ............ வினையூக்கியாகப் பயன்படுகிறது.

அ. பெரிலியம் ஆ. லித்தியம் இ. சோடியம் ஈ. கார்பன்

(விடை : சோடியம்)

6. உலோகங்களின் தடிமன் மற்றும் தாளின் தடிமன் ஆகியவற்றை அறியப் பயன்படுவது

அ. ஆல்பா கதிர் ஆ. பீட்டா கதிர் இ. X கதிர் ஈ. காமா கதிர்

(விடை : காமா கதிர்)

7. நீர்ம நிலையிலுள்ள உலோகம் எது?

அ. பாதரசம் ஆ. சோடியம் இ. பெரிலியம் ஈ. கால்சியம்

(விடை : பாதரசம்)

8. குறைந்த உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலைகளை உடையது எது?

அ. கார மண் உலோகம் ஆ. கார உலோகம் இ. லித்தியம் ஈ. பொட்டாசியம்

(விடை : கார உலோகம்)

9. எத்தனாயிக் அமிலம் கார்பனேட்டுகளுடன் வினைபுரியும் போது வெளிப்படும் வாயு எது?

அ. நைட்ரஜன் ஆ. ஆக்ஸிஜன் இ. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு ஈ. கார்பன் மோனாக்சைடு

(விடை : கார்பன் டை ஆக்ஸைடு)

10. நிறமற்ற புளிப்புச் சுவை கொண்ட ஒரு நீர்மம்

அ. எத்தனாயிக் அமிலம் ஆ. புரப்பனாயிக் அமிலம் இ. எத்தனால் ஈ. மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

(விடை : எத்தனாயிக் அமிலம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia