கார்பனின் அணு எண் எத்தனை?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. எத்தனாலை அதிக அளவு அடர் கந்தக அமிலத்துடன் 443Kக்கு வெப்பப்படுத்தும் போது ............. தருகிறது.

அ. மீத்தேன் ஆ. ஈத்தீன் இ. ஆக்ஸிஜன் ஈ. ஹைட்ரஜன்

(விடை : ஈத்தீன்)

2. எத்தனாலின் கொதிநிலை

அ. 351.5K ஆ. 351.9K இ. 365.6K ஈ. 340.5K

(விடை : 351.5K)

கார்பனின் அணு எண் எத்தனை?...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

3. ஆல்கஹால் சோடியத்துடன் வினைபுரிந்து வெளியேற்றப்படும் வாயு எது?

.அ. ஆக்ஸிஜன் ஆ. மீத்தேன் இ. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு ஈ. ஹைட்ரஜன்

(விடை : ஹைட்ரஜன்)

4. நீல லிட்மஸ் தாளைச் சிவப்பாக்குவது

அ. ஆல்டிஹைடு ஆ. கார்பனேட் இ. எத்தனாயிக் அமிலம் ஈ. புரப்பனாயிக் அமிலம்

(விடை : எத்தனாயிக் அமிலம்)

5. பார்மால்டிஹைடின் IUPAC பெயர் என்ன?

அ. மெத்தனேல் ஆ. புரோப்பீன் இ. எத்திலீன் ஈ. எத்தனேல்

(விடை : மெத்தனேல்)

6. ஆல்டிஹைடுகளின் பொதுவான வாய்ப்பாடு ............. ஆகும்

அ. R-COOH ஆ. R-OH இ. R-CHO ஈ. R-CO-R

(விடை : R-CHO)

7. நிறைவுறா ஹைட்ரோ கார்பன்கள் நிக்கல் அல்லது பலேடியம் வினையூக்கியின் முன்னிலையில் .......... அடைகின்றன

அ. ஹைட்ரஜனேற்றம் ஆ. ஆக்ஸிஜனேற்றம் இ. ஹைட்ரஜன் ஒடுக்கம் ஈ. ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கம்

(விடை : ஹைட்ரஜனேற்றம்)

8. படிக புறவேற்றுமை வடிவம் கொண்ட கார்பன் ............... ஆகும்

அ. நிலக்கரி ஆ. மரக்கரி இ. கிராபைட், வைரம் ஈ. வைரம்

(விடை : கிராபைட், வைரம்)

9. கார்பனின் அணு எண் எத்தனை?

அ. 8 ஆ. 6 இ. 7 ஈ. 9

(விடை : 6 )

10. வாகனங்களிலுள்ள குளிர்விப்பானில் தண்ணீர் உறைவதைத் தடுக்க பயன்படுவது

அ. ஈத்தீன் ஆ. கார்பன் இ. மெத்தனேல் ஈ. எத்தனால்

(விடை : எத்தனால்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia