மீன் கெடாமல் பாதுகாக்க பயன்படுவது எது.. ? பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. கார்பன் என்பது ............... ஆகும்

அ. உலோகம் ஆ. தாது இ. அலோகம் ஈ. மேற்கூரிய எதுவுமில்லை

(விடை : அலோகம்)

2. உயிரினங்களின் கட்டமைப்பு ............. அணுக்களால் ஆனவை

அ. சல்பர் ஆ. கால்சியம் இ. ஹைட்ரஜன் ஈ. கார்பன்

(விடை : கார்பன்)

மீன் கெடாமல் பாதுகாக்க பயன்படுவது  எது.. ? பொது அறிவுக் கேள்விகள்...

3. கார்பன் காற்றில் உள்ள ஆக்ஸிஜனுடன் வினைபுரிந்து ............. ஆக மாறுகிறது

.அ. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆ. மீத்தேன் இ. ஆக்ஸிஜன் ஈ. ஹைட்ரஜன்

(விடை : கார்பன் டை ஆக்சைடு)

4. கிருமி நாசினியாகவும் நுண்ணுயிர் கொல்லியாகவும் பயன்படுவது

அ. சோடியம் பை கார்பனேட் ஆ. சோடியம் குளோரைடு இ. சலவைத்தூள் ஈ. சோடியம் கார்பனேட்

(விடை : சலவைத்தூள்)

5. உலோக உப்புக்களின் நீர்மக் கரைசல்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

அ. மின் கடத்திகள் ஆ. மின் பகுளிகள் இ. வினைவேக மாற்றி ஈ. மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

(விடை : மின் கடத்திகள்)

6. அமில உப்புகளுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக.

அ. சோடியம் குளோரைடு ஆ. சோடியம் பை கார்பனேட் இ. சோடியம் தயோ சல்பேட் ஈ. அம்மோனியம் கார்பனேட்

(விடை : சோடியம் பை கார்பனேட்)

7. போட்டோ தொழில் பயன்படும் வேதிப்பொருள் எது?

அ. பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஆ. பெர்ரஸ் சல்பேட் இ. காப்பர் சல்பேட் ஈ. வெள்ளி நைட்ரேட்

(விடை : வெள்ளி நைட்ரேட்)

8. மீன் இறைச்சி போன்றவற்றைக் கெடாமல் பாதுகாக்க பயன்படுவது

அ. சோடியம் குளோரைடு ஆ. சோடியம் பை கார்பனேட் இ. கால்சியம் குளோரைடு ஈ. சலவை சோடா

(விடை : சோடியம் குளோரைடு)

9. தீயணைக்கும் கருவியில் பயன்படுவது

அ. சோடியம் கார்பனேட் ஆ. சோடியம் பை கார்பனேட் இ. சோடியம் தயோ சல்பேட் ஈ. காப்பர் சல்பேட்

(விடை : சோடியம் பை கார்பனேட்)

10. முகரும் உப்பு என்பது

அ. கால்சியம் சல்பேட் ஆ. சோடியம் கார்பனேட் இ. அம்மோனியம் கார்பனேட் ஈ. காப்பர் சல்பேட்

(விடை : அம்மோனியம் கார்பனேட்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia