பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிஸ் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டின் பொதுப்பெயர்

அ. நைட்டர் ஆ. சால்ட் பீட்டர் இ. சோடியம் தயோ சல்பேட் ஈ. மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

(விடை : சால்ட் பீட்டர்)

2. வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்கல் செய்து அஜீரணக் கோளாறுகளை நீக்குவது

அ. சோடியம் பை கார்பனேட் ஆ. காப்பர் சல்பேட் இ. ஜிங்க் சல்பேட் ஈ. கால்சியம் சல்பேட்

(விடை : சோடியம் பை கார்பனேட்)

 பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிஸ் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது?  .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. ஒரு அமிலமும் காரமும் வினைபுரிந்து கிடைப்பது

.அ. காரம் ஆ. அமிலம் இ. உப்பு ஈ. சேர்மம்

(விடை : உப்பு)

4. காப்பர் சல்பேட் உப்பின் நிறம்

அ. நீலநிறம் ஆ. இளஞ்சிவப்பு இ. பச்சை ஈ. கருமை

(விடை : நீலநிறம்)

5. எப்சம் என்பது என்ன?

அ. பெர்ரஸ் சல்பேட் ஆ. ஜிப்சம் இ. மெக்னீசியம் சல்பேட் ஈ. சலவை சோடா

(விடை : மெக்னீசியம் சல்பேட்)

6. பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிஸ் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது?

அ. பெர்ரஸ் சல்பேட் ஆ. காப்பர் சல்பேட் இ. பொட்டாசியம் கார்பனேட் ஈ. ஜிப்சம்

(விடை : ஜிப்சம்)

7. சோடியம் கார்பனேட்டின் சாதாரண பெயர் என்ன?

அ. சலவை சோடா ஆ. பொட்டாசியம் குளோரைடு இ. காப்பர் சல்பேட் ஈ. பெர்ரஸ் சல்பேட்

(விடை : சலவை சோடா)

8. ஜிப்சம் உப்பின் வேதிப்பெயர் என்ன?

அ. சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு ஆ. கால்சியம் சல்பேட் டைஹைட்ரேட் இ. பொட்டாசியம் குளோரைடு ஈ. ஃபெர்ரஸ் சல்பேட்

(விடை : கால்சியம் சல்பேட் டைஹைட்ரேட்)

9. சிறுநீரில் காணப்படும் அமிலம்

அ. கார்பாலிக் அமிலம் ஆ. யூரிக் அமிலம் இ. பியூட்ரிக் அமிலம் ஈ. மாலிக் அமிலம்

(விடை : யூரிக் அமிலம்)

10. வேதிப்பொருட்களின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுவது

அ. டார்டாரிக் அமிலம் ஆ. கார்பாலிக் அமிலம் இ. கந்தக அமிலம் ஈ. பியூட்ரிக் அமிலம்

(விடை : கந்தக அமிலம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia