வினிகரில் உள்ள அமிலம் எது? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. பித்தநீரில் உள்ள அமிலம்

அ. மாலிக் அமிலம் ஆ. பியூட்ரிக் அமிலம் இ. ஸ்டியரிக் அமிலம் ஈ. கோலிக் அமிலம்

(விடை : கோலிக் அமிலம்)

2. இங்க் மற்றும் உலோகப் பூச்சு தயாரிக்கப் பயன்படுவது எது?

அ. அடிப்பிக் அமிலம் ஆ. பென்சோயிக் அமிலம் இ. ஆக்ஸாலிக் அமிலம் ஈ. ஃபார்மிக் அமிலம்

(விடை : ஆக்ஸாலிக் அமிலம்)

வினிகரில் உள்ள அமிலம் எது?  .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. சிறுநீரக புரைதடுப்பானாக பயன்படுவது

.அ. பென்சோயிக் அமிலம் ஆ. ஆக்சாலிக் அமிலம் இ. மாலிக் அமிலம் ஈ. அடிப்பிக் அமிலம்

(விடை : பென்சோயிக் அமிலம்)

4. ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் எது?

அ. ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆ. அடிப்பிக் அமிலம் இ. ஸ்டியரிக் அமிலம் ஈ. மாலிக் அமிலம்

(விடை : மாலிக் அமிலம்)

5. புரப்பியோனிக் அமிலத்தில் காணப்படும் மாற்றியம்

அ. இணை மாற்றியம் ஆ. வினைச் செயல் தொகுதி மாற்றியம் இ. சங்கிலித் தொடர் மாற்றியம் ஈ இட மாற்றியம்

(விடை : வினைச் செயல் தொகுதி மாற்றியம்)

6. வினிகரில் உள்ள அமிலம் எது?

அ. அசிட்டிக் அமிலம் ஆ. மாலிக் அமிலம் இ. ஆக்ஸாலிக் அமிலம் ஈ. ஸ்டியரிக் அமிலம்

(விடை : அசிட்டிக் அமிலம்)

7. டாலன்ஸ் வினைப்பொருளை ஒடுக்கும் அமிலம்

அ. அசிட்டிக் அமிலம் ஆ. பென்சோயிக் அமிலம் இ. ஃபார்மிக் அமிலம் ஈ. ஆக்சாலிக் அமிலம்

(விடை : ஃபார்மிக் அமிலம்)

8. எத்திலீன் டைசயனைடை நீராற்பகுக்கக் கிடைப்பது

அ. ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆ. சக்சினிக் அமிலம் இ. அடிப்பிக் அமிலம் ஈ. பென்சோயிக் அமிலம்

(விடை : சக்சினிக் அமிலம்)

9. அமிலங்கள் காரங்களுடன் வினைப்பட்டு உருவாவது

அ. நீர் ஆ. உப்பு இ. உப்பு மற்றும் நீர் ஈ. எத்திலீன்

(விடை : உப்பு மற்றும் நீர்)

10. இரப்பரைப் பதப்படுத்த உதவும் அமிலம்

அ. கோலிக் அமிலம் ஆ. கார்பாலிக் அமிலம் இ. அசிட்டிக் அமிலம் ஈ. போர்மிக் அமிலம்

(விடை : போர்மிக் அமிலம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia