தண்ணீரில் மிதக்கும் உலோகம் எது? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. எந்த இடைநிலைத் தனிமம் அதிகபட்ச ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையைக் காட்டுகிறது?

அ. Sc ஆ. Ti இ. Os ஈ. Zn

(விடை : Os)

2. அயர்ன் தகடுகளை கால்வனைஸ் செய்யப் பயன்படும் உலோகம்

அ. குரோமியம் ஆ ஜிங்க் இ. காப்பர் ஈ. சில்வர்

(விடை : ஜிங்க்)

தண்ணீரில் மிதக்கும் உலோகம் எது? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. இரும்பாலான பொருட்களை துருப்பிடிக்காமல் பாதுகாக்கப் பயன்படுவது

.அ. இரும்பு ஆ. சல்பர் இ. சிலிகான் ஈ. துத்தநாகம்

(விடை : துத்தநாகம்)

4. ஒரு சிறந்த பூஞ்சைக் கொல்லியாகப் பயன்படுவது

அ. சல்பர் ஆ. கந்தகம் இ. கார்பன் ஈ. அயோடின்

(விடை : சல்பர்)

5. தனிமங்களின் அணு நிறைக்கும், வேதிப்பண்புகளுக்கும் இடையேயான தொடர்பை பற்றியது

அ. எண்ம விதி ஆ. டாபர்னீரின் மும்மை விதி இ. நவீன ஆவர்த்தன விதி ஈ. மெண்டலீஃப் ஆவர்த்தன விதி

(விடை : டாபர்னீரின் மும்மை விதி)

6. மிகவும் லேசான ரசாயன தனிமம்

அ. கந்தகம் ஆ ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் இ. நியான் மற்றும் இரும்பு ஈ. ஹீலியம்

(விடை : ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம்)

7. அணு எண் 83 கொண்ட தனிமம்

அ. வெள்ளி ஆ. இரும்பு இ. பிஸ்மத் ஈ. தங்கம்

(விடை : பிஸ்மத்)

8. வேதியல் முறையில் மேலும் எளிய பொருள்களாக பிரிக்கமுடியாத பொருள்

அ. தனிமம் ஆ. சேர்மம் இ. கலவை ஈ. கரைசல்

(விடை : தனிமம்)

9. தண்ணீரில் மிதக்கும் உலோகம் எது?

அ. இரும்பு ஆ. தாமிரம் இ. லித்தியம் ஈ. காரீயம்

(விடை : லித்தியம்)

10. ஆஸ்பிரின் ஒரு

அ. உயிர் எதிரினி ஆ. வலி நிவாரணி இ. மயக்கமூட்டி ஈ. மன அமைதிப்படுத்தி

(விடை : வலி நிவாரணி)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia