தங்கநிற வர்ணங்கள் செய்யப் பயன்படும் பொருள் எது தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எச்சேர்மம் சற்று அமிலத்தன்மை கொண்டுள்ளது?

அ. அசிட்டலீன் ஆ. எத்தலீன் இ. ஈத்தேன் ஈ. மீத்தேன்

(விடை : அசிட்டலீன்)

2. கால்சியம் தூய்மை படுத்தப்படுவது

அ. மின்னாற் பகுத்தலால் ஆ. பதங்கமாதலால் இ. உருக்குதலால் ஈ. குளிர் வைத்தலால்

(விடை : மின்னாற் பகுத்தலால்)

தங்கநிற வர்ணங்கள் செய்யப் பயன்படும் பொருள் எது தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. லெசித்தின் ஒரு

.அ. புரதம் ஆ. கார்போ ஹைட்ரேட் இ. நியூக்ளிக் அமிலம் ஈ. இவற்றும் ஏதுமில்லை

(விடை : புரதம்)

4. கார்பனின் மந்தத்தன்மையுடைய அமைப்பு

அ. வைரம் ஆ. கிராபைட் இ. நிலக்கரி ஈ. கரி

(விடை : கரி)

5. சோடியம் சல்பேட் என்பது

அ. கியாபர் உப்பு ஆ. எப்சம் இ. அன்னபேதி ஈ. ஜிப்சம்

(விடை : கியாபர் உப்பு)

6. இரும்பு எநத் தாதுப் பொருளிலிருந்து கிடைக்கிறது?

அ. பாக்ஸைட் ஆ டோலமைட் இ. ஹேமடைட் ஈ. காலமைன்

(விடை : ஹேமடைட்)

7. கால்வனைசிங் முறையில் இரும்பின் மீது பூசப்படுவது எது?

அ. இன்வார் ஆ வெள்ளி இ. துத்தநாகம் ஈ. பிளாட்டினம்

(விடை : துத்தநாகம்)

8. திண்மக் கூழ்மத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு

அ. வினிகர் ஆ. முத்து இ. நுரை ஈ. நிறக்கண்ணாடி

(விடை : நிறக்கண்ணாடி)

9. கந்தகம் என்பது

அ. அலேகாகத் திண்மம் ஆ. உலோகப்போலி இ. உலோகம் ஈ. அலோக நீர்மம்

(விடை : அலேகாகத் திண்மம்)

10. தங்கநிற வர்ணங்கள் செய்யப் பயன்படும் பொருள்

அ. காரீயம் ஆ. அலுமினிய வெண்கலம் இ. பாதரசம் ஈ. வெள்ளீயம்

(விடை : அலுமினிய வெண்கலம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia