கண்ணாடியைக் கரைக்கும் அமிலம் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. மிர்பேன் எண்ணெய் என்பது

அ. அனிலின் ஆ. நைட்ரோபென்சீன் இ. எத்தில் அமின் ஈ. மெத்தில் அமின்

(விடை : நைட்ரோபென்சீன்)

2. ஆல்கைன்கள் ....................... என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

அ. மீத்தேன் ஆ. ஆல்கஹால் இ. அசிடிலீன்கள் ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்லை

(விடை : அசிடிலீன்கள்)

 கண்ணாடியைக் கரைக்கும் அமிலம் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. நீரற்ற ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் சமான எடை என்ன?

.அ. 45 ஆ. 63 இ. 126 ஈ. 90

(விடை : 63)

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தொகைசார் பண்பு அல்ல?

அ. கொதிநிலை உயர்வு ஆ. உறைநிலைத் தாழ்வு இ. ஊடுபரவல் அழுத்தம் ஈ. உருகு நிலை

(விடை : உருகு நிலை)

5. ஒளி சுழற்சியை அளவிடப் பயன்படும் கருவி எது?

அ. நிறநிரல்மானி ஆ. மோலாரி மீட்டர் இ. கலோரி மீட்டர் ஈ. வெப்பமானி

(விடை : மோலாரி மீட்டர்)

6. ப்ரான்டசில் என்பது ஒரு

அ. எதிர் உயிரி ஆ சல்பா மருந்து இ. வலி நிவாரணி ஈ. உணர்வகற்றி

(விடை : வலி நிவாரணி)

7. கீழ்காண்பவற்றுள் எங்கு உருக்காலை இல்லை?

அ. பொகாரோ ஆ துர்காபூர் இ. டிராம்பே ஈ. ரூர்கேலா

(விடை : டிராம்பே)

8. உலர் பனிக்கட்டி என்பது

அ. திட கார்பன் டை ஆக்ஸைடு ஆ. திட நைட்ரஜன் இ. திட அம்மோனியா ஈ. திட மீத்தேன்

(விடை : திட கார்பன் டை ஆக்ஸைடு)

9. சாதாரண வெப்பநிலையில் நீரில் அதிகளவு கரையும் வாயு எது?

அ. குளோரின் ஆ. கரியமில வாயு இ. அம்மோனியா ஈ. நைட்ரஜன்

(விடை : அம்மோனியா)

10. கண்ணாடியைக் கரைக்கும் அமிலம்

அ. நைட்ரிக் அமிலம் ஆ. கந்தக அமிலம் இ. ஹைட்ரோபுளோரிக் அமிலம் ஈ. ஹைபோகுளோரஸ் அமிலம்

(விடை : ஹைட்ரோபுளோரிக் அமிலம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia