மணலின் வேதியியல் பெயர் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. மிக அதிக ஊடுருவும் ஆற்றலை உடையது

அ. ஆல்பா கதிர் ஆ. பீட்டா கதிர் இ. காமா கதிர் ஈ. எக்ஸ் கதிர்

(விடை : காமா கதிர்)

2. நிக்கலின் முக்கிய தாது

அ. பென்டலன்டைட் ஆ. பாக்ஸைட் இ. கார்னினேரைட் ஈ. பைரலுஸைட்

(விடை : பென்டலன்டைட்)

மணலின் வேதியியல் பெயர் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. முதன்முதலில் அணுக்கரு அணுமாதிரி படிவத்தினை முன் மொழிந்தவர்

.அ. ஜான் டால்டன் ஆ. ரூதர்போர்டு இ. டீ ப்ராக்லி ஈ. டி.ஐ.மெண்டலீப்

(விடை : ரூதர்போர்டு)

4. கண்ணாடியில் ரசம் பூசப் பயன்படும் கரிமச் சேர்மம்

அ. அஸிடால் ஆ. ஈத்தேன் இ. எத்தில் ஆல்கஹால் ஈ. அஸிட்டால்டிஹைடு

(விடை : அஸிட்டால்டிஹைடு)

5. மணலின் வேதியியல் பெயர்

அ. சிலிக்கன் டை ஆக்ஸைடு ஆ. கால்சியம் கார்பனேட் இ. கால்சியம் குளோரைடு ஈ. கால்சியம் சிலிகேட்

(விடை : சிலிக்கன் டை ஆக்ஸைடு)

6. இன்வர்டேஸ் என்பது?

அ. ஒரு கரிமச் சேர்மம் ஆ ஒரு கனிமச் சேர்மம் இ. ஒரு நொதிப்பொருள் ஈ. ஒரு சர்க்கரை

(விடை : ஒரு நொதிப்பொருள்)

7. காற்றில் அதிக அளவு கலந்துள்ள வாயு எது?

அ. ஆக்ஸிஜன் ஆ ஹைட்ரஜன் இ. நைட்ரஜன் ஈ. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு

(விடை : நைட்ரஜன்)

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உலோகப் போலி?

அ. டெலூரியம் ஆ. அலுமினியம் இ. இரும்பு ஈ. பாக்சைட்

(விடை : டெலூரியம்)

9. கீழ்க்கண்டவைகளில் எது நொதியாகும்?

அ. கார்பன் ஆ. குளுக்கோஸ் இ. சைமேஸ் ஈ. எத்தனால்

(விடை : சைமேஸ்)

10. பெட்ரோலியம் என்பது ஒரு

அ. கூட்டுப்பொருள் ஆ. கலவை இ. வாயுப்பொருள் ஈ. கரைசல்

(விடை : கூட்டுப்பொருள்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia