செயற்கை மழையை உண்டாக்கப் பயன்படும் பொருள் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. ஹீலியத்தின் இணைதிறன்

அ. 0 ஆ. 1 இ. 2 ஈ. 3

(விடை : 0)

2. எந்த ஹார்மோனில் அயோடின் உள்ளது?

அ. அட்ரினலின் ஆ. இன்சுலின் இ. தைராக்சின் ஈ. டெஸ்டோஸ்டிரோன்

(விடை : தைராக்சின்)

செயற்கை மழையை உண்டாக்கப் பயன்படும் பொருள் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. ஆபரண தங்கத்தில் உள்ளது

.அ. சில்வர் ஆ. டின் இ. தாமிரம் ஈ. மாங்கனீசு

(விடை : தாமிரம்)

4. செயற்கை மழையை உண்டாக்கப் பயன்படும் பொருள்

அ. வெள்ளி நைட்ரேட் ஆ. மணல் இ. வெள்ளி அயோடைடு ஈ. காப்பர் ஆக்ஸைடு

(விடை : வெள்ளி அயோடைடு)

5. சோடியத்தின் அணு எண்

அ. 11 ஆ. 12 இ. 13 ஈ. 14

(விடை : 11)

6. டைனமைட் தயார் செய்ய பயன்படும் ஆல்கஹால்

அ. கிளைகால் ஆ எத்தில் ஆல்கஹால் இ. கிளிசரால் ஈ. மெத்தில் ஆல்கஹால்

(விடை : கிளிசரால்)

7. மின்துகள்கள் அற்ற கதிர்கள்

அ. ஆல்பா ஆ பீட்டா இ. காமா ஈ. பாஸிடிவ்

(விடை : காமா)

8. சுளுக்கு தலைவலி மருந்தாக பயன்படுகிறது

அ. மெதில் சாலிசிலேட் ஆ. எத்தில் சாலிசிலேட் இ. அசிடைல் சாலிசிலிக் அமிலம் ஈ. சோடியம் சாலிசிலேட்

(விடை : மெதில் சாலிசிலேட்)

9. மீத்தேனின் வடிவமைப்பு

அ. சதுரம் ஆ. சதுர பிரமிடு இ. நான்முகி ஈ. எண்முகி

(விடை : நான்முகி)

10. ராக்கெட் எரிபொருள் ஆனது

அ. ஆக்ஸிஜன் ஆ. ஆக்ஸிஜன் மற்றும் மீத்தேன் இ. ஓசோன் ஈ. ஹைட்ரஸீன் மற்றும் நைட்ரஜன் டெட்ராக்ஸைடு

(விடை : ஹைட்ரஸீன் மற்றும் நைட்ரஜன் டெட்ராக்ஸைடு)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...