கடின நீரை மென்னீராக மாற்றப் பயன்படுகிற பொருள் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்.

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. சதுப்பு நில வாயு என்பது

அ. மீத்தேன் ஆ. ஈத்தேன் இ. சல்பர் டை ஆக்ஸைடு ஈ. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு

(விடை : மீத்தேன்)

2. அறை வெப்பநிலையில் திரவமாக உள்ளது

அ. குளோரின் ஆ. புரோமின் இ. புளூரின் ஈ. அயோடின்

(விடை : புரோமின்)

 கடின நீரை மென்னீராக மாற்றப் பயன்படுகிற பொருள் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்.

3. புளியின் உள்ள அமிலம்

.அ. சிட்ரிக் அமிலம் ஆ. டார்டாரிக் அமிலம் இ. லாக்டிக் அமிலம் ஈ. ஹைடிரோகுளோரிக் அமிலம்

(விடை : டார்டாரிக் அமிலம்)

4. காரீய கேசோலின் என்பது

அ. காரீய கார்பனேட் ஆ. காரீய சல்பேட் இ. டேட்ரா மீதைல் காரீயம் ஈ. டெட்ரா

(விடை : காரீய சல்பேட்)

5. மிகவும் குறைந்த எளிமையுள்ள வாயு

அ. நைட்ரஜன் ஆ. ஹைட்ரஜன் இ. குளோரின் ஈ. அயோடின்

(விடை : ஹைட்ரஜன்)

6. வெள்ளை பாஸ்பரஸ் எதில் கரையும்?

அ. குளோரோபாம் ஆ கந்தக அமிலம் இ. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு ஈ. பென்சீன்

(விடை : பென்சீன்)

7. நிறம் நீக்கியாக பயன்படும் ஹாலஜன் எது?

அ. புளூரின் ஆ புரோமின் இ. குளோரின் ஈ. அயோடின்

(விடை : குளோரின்)

8. காரீயம் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது?

அ. கலீனா ஆ. சின்னபார் இ. பாக்சைட் ஈ. காசிடெரைட்

(விடை : கலீனா)

9. கடின நீரை மென்னீராக மாற்றப் பயன்படுகிற பொருள்

அ. கால்சியம் பை கார்பனேட் ஆ. ஹைப்போ இ. பொட்டாசியம் குளோரேட் ஈ. வெள்ளி நைட்ரேட்

(விடை : கால்சியம் பை கார்பனேட்)

10. தூய இரும்பின் உருகுநிலை

அ. 1200 டிகிரி ஆ. 1500 டிகிரி இ. 1000 டிகிரி ஈ. 1100 டிகிரி

(விடை : 1500 டிகிரி)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia