அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ள தனிமம் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.


பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. பீனாலுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்

அ. சாலிசிலிக் அமிலம் ஆ. கார்பாலிக் அமிலம் இ. மெத்தில் அசிட்டேட் ஈ. கிளிசரால்

(விடை : கார்பாலிக் அமிலம்)

2. மிகவும் லேசான எரியாத தனிம வாயு எது?

அ. He ஆ. N இ. C ஈ. Ar

(விடை : He)

அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ள தனிமம் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ள தனிமம்

.அ. தாலியம் ஆ. இண்டியம் இ. காலியம் ஈ. அலுமினியம்

(விடை : காலியம்)

4. தனிம அட்வணையில் போரான் குடும்பம் அமைந்துள்ள தொகுதி?

அ. 13 ஆ. 14 இ. 15 ஈ. 16

(விடை : 13)

5. பின்வருவனவற்றுள் எத்தனிமம் 13வது தொகுதியைச் சேர்ந்தது அல்ல?

அ. B ஆ. Al இ. Ge ஈ. In

(விடை : Ge)

6. அணுவின் எலக்ட்ரான் நாட்டம்

அ. உருவ அளவுடன் நேர்விகிதத் தொடர்புடையது ஆ உருவ அளவுடன் எதிர்விகிதத் தொடர்புடையது இ. தொடர்புடையது ஈ. எதுவுமில்லை

(விடை : உருவ அளவுடன் எதிர்விகிதத் தொடர்புடையது)

7. ஒரு மீள்வினையின் தொடக்க நிலையில் பின்னோக்கு வினையின் வினை வேகம்

அ. முன்னோக்கு வினையின் வேகத்திற்குச் சமம் ஆ முன்னோக்கு வினையின் வேகத்தைவிட அதிகம் இ. ஒன்று ஈ. பூஜ்ஜியம்

(விடை : பூஜ்ஜியம்)

8. மந்தவாயுக்களின் எலக்ட்ரான் நாட்டம்

அ. குறைவு ஆ. அதிகம் இ. பூஜ்யம் ஈ. எதிர்க்குறியீடு

(விடை : குறைவு)

9. பொட்டாஸ் படிகாரம் பெருமளவில் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது?

அ. அலுநைட் ஆ. அலுமினான் இ. பெரிக் படிகாரம் ஈ. குரோம் படிகாரம்

(விடை : அலுநைட்)

10. ஹேலஜன்களின் தொகுதி

அ. 14 ஆ. 15 இ. 17 ஈ. 18

(விடை : 17)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia