மின்தடை வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படும் தனிமம் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.


பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. மூலக்கூறினுள் நிகழும் H பிணைப்பிற்கான சான்று

அ. o - நைட்ரோபீனால் ஆ. m - நைட்ரஜன் பீனால் இ. p - நைட்ராக்ஸைடு ஈ. p - ஹைட்ராக்சி பென்சல்டிஹைடு

(விடை : o - நைட்ரோபீனால்)


2. ஓர் அலையானது

அ. வரையறுக்கப்பட்டது ஆ. நிலையானது இ. குறுக்கீட்டுப் பண்பு அற்றது ஈ. விரவியுள்ளது

(விடை : விரவியுள்ளது)

மின்தடை வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படும் தனிமம் எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்


3. சமநிலையில் ஒரு வினை பெற்றிருப்பது?

.அ. இணை வினைகள் ஆ. சிக்கலான வினைகள் இ. எதிரெதிர் வினைகள் ஈ. அடுத்தடுத்து நிகழும் வினைகள்

(விடை : எதிரெதிர் வினைகள்)


4. வினைபடு பொருள்கள் வினை விளை பொருள்களைத் தருகின்ற வினைகள்

அ. சமநிலை வினைகள் ஆ. முன்னோக்கு வினைகள் இ. பின்னோக்கு வினைகள் ஈ. மீள் வினைகள்

(விடை : முன்னோக்கு வினைகள்)


5. தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகச் செல்லும் போது அயனியின் ஆரம்

அ. குறைகிறது ஆ. அதிகரிக்கிறது இ. எந்தவித மாற்றமுமில்லை ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்லை

(விடை : அதிகரிக்கிறது)


6. மின்தடை வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படும் தனிமம்

அ. இண்டியம் ஆ தாலியம் இ. காலியம் ஈ. போரான்

(விடை : இண்டியம்)


7. வேதிச் சமநிலையின் தன்மை

அ. இயங்குச் சமநிலை ஆ இயங்காச் சமநிலை இ. ஒன்றுமில்லை ஈ. அ மற்றும் ஆ

(விடை : இயங்குச் சமநிலை)


8. உயரிய வாயுக்களுக்கு வினைபுரியும் திறன் குறைவு ஏனெனில்

அ. ஒரேஎண்ணிக்கையுள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஆ. அணுக்கருஎண் ஒன்று இ. நிலைத்தஎலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ளன ஈ. குறைந்த அடர்த்தி

(விடை : நிலைத்தஎலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ளன)


9. கீழ்கண்டவற்றுள் எது ஆவர்த்தனப் பண்பு?

அ. அணு ஆரம் ஆ. எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை இ. அயனியாக்கும் ஆற்றல் ஈ. மேற்கூறிய அனைத்தும்

(விடை : மேற்கூறிய அனைத்தும்)


10. கீழே உள்ளவற்றில் எவை அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன.

அ. கார உலோகங்கள் ஆ. காரமண் உலோகங்கள் இ. உயரிய வாயுக்கள் ஈ. ஹேலஜன்கள்

(விடை : உயரிய வாயுக்கள்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia