கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை

அ. ஆவியாதல் ஆ. பதங்கமாதல் இ. வெப்பமாதல் ஈ. குளிர்தல்

(விடை : ஆவியாதல்)

2. கடல் நீர் ஆவியாதல்

அ. வெப்பம் கொள்வினை ஆ. வெப்பம் உமிழ் வினை இ. வெப்ப வினை ஈ. வெப்பம் வெளியேறும் வினை

(விடை : வெப்பம் கொள்வினை)

கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை எதுன்னு தெரியுமா? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. மின்திறனனின் அலகு

.அ. வாட் ஆ. நியூட்டன் இ. வினாடி ஈ. மீட்டர்

(விடை : வாட்)

4. விசையின் திருப்புத்திறனின் அலகு

அ. நியூட்டன் / மீட்டர் ஆ. நியூட்டன் / மீட்டர்2 இ. நியூட்டன் மீட்டர்2 ஈ. நியூட்டர் மீட்டர்

(விடை : நியூட்டர் மீட்டர்)

5. ஆற்றலின் அலகு

அ. கெல்வின் ஆ. ஜூல் இ. நியூட்டன் ஈ. ஆம்பியர்

(விடை : ஜூல்)

6. திண்மக் கோணத்தின் அலகு

அ. ஸ்ரேடியன் ஆ டிகிரி இ. கெல்வின் ஈ. ரேடியன்

(விடை : ஸ்ரேடியன்)

7. தளக்கோணத்தின் அலகு

அ. ஸ்ரேடியன் ஆ டிகிரி இ. கெல்வின் ஈ. ரேடியன்

(விடை : ரேடியன்)

8. ஒளிச்செறிவின் அலகு

அ. ரேடியன் ஆ. கிலோகிராம் இ. கேண்டிலா ஈ. மோல்

(விடை : கேண்டிலா)

9. கோண முடுக்கத்தின் அலகு

அ. ரேடியன் / வினாடி2 ஆ. மீட்டர் / வினாடி இ. நியூட்டன் / மீட்டர்2 ஈ. மீட்டர் / வினாடி2

(விடை : ரேடியன் / வினாடி2)

10. கணத்தாக்கு விசையின் அலகு

அ. நியூட்டன் / வினாடி ஆ. ரேடியன் / வினாடி இ. மீட்டர் / வினாடி ஈ. வினாடி / ரேடியன்

(விடை : நியூட்டன் / வினாடி)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia