எதன் அடிப்படையில் ராக்கெட் செயல்படுகிறதுன்னு தெரியுமா?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. துகள் ஒன்று வட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் போது அதன் முடுக்கம் இதன் வழியே ஏற்படும்?

அ. தொடுகோடு ஆ. ஆரம் இ. வட்டப்பாதை ஈ. சுழி

(விடை : ஆரம்)

2. வட்ட இயக்கத்தில் உள்ள துகள் ஒன்று சம காலங்களில் சம கோணங்களை ஏற்படுத்தினால் அதன் திசைவேகம் எவ்வாறு இருக்கும்?

அ. எண் மதிப்பில் மட்டும் மாறும் ஆ. மாறாமல் இருக்கும் இ. திசையில் மட்டும் மாறும் ஈ. எண் மதிப்பிலும் திசையிலும் மாறும்

(விடை : திசையில் மட்டும் மாறும்)

எதன் அடிப்படையில் ராக்கெட் செயல்படுகிறதுன்னு தெரியுமா?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. விசையொன்று செயல்படும் போது துகள் வட்டப்பாதையில் இயங்கினால், விசை செய்த வேலை

.அ. நேர்க்குறி ஆ. எதிர்க்குறி இ. சுழியல்ல ஈ. சுழி

(விடை : சுழி)

4. பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் பங்காற்றுவது

அ. நேர்க்கோட்டின் இயக்கம் ஆ. சுழல் இயக்கம் இ. வட்ட இயக்கம் ஈ. சீரலைவு இயக்கம்

(விடை : சுழல் இயக்கம்)

5. நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தின் நிறைக்குச் சமமான சுழல் இயக்க அளவு

அ. எடை ஆ. நிலைமத்திருப்புத் திறன் இ. திருப்பு விசை ஈ. கோண உந்தம்

(விடை : நிலைமத்திருப்புத் திறன்)

6. நியூட்டனின் முதல் இயக்கவிதியிலிருந்து அறியப்படும் கருத்து

அ. ஆற்றல் ஆ வேலை இ. உந்தம் ஈ. நிலைமம்

(விடை : நிலைமம்)

7. எரிதலை கட்டுப்படுத்தும் வளி மண்டல பகுதிப் பொருள்

அ. நைட்ரஜன் ஆ. ஆக்ஸிஜன் இ. ஹைட்ரஜன் ஈ. ஆக்ஸைடு

(விடை : நைட்ரஜன்)

8. எதனடிப்படையில் ராக்கெட் செயல்படுகிறது?

அ. நியூட்டனின் முதல் இயக்கவிதி ஆ. நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்கவிதி இ. நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்கவிதி ஈ. மேற்கூரிய எதுவுமில்லை

(விடை : நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்கவிதி)

9. பொருளின் நிலைமம் நேரிடையாக எதனைச் சார்ந்தது?

அ. திசைவேகம் ஆ. நிறை இ. பரப்பு ஈ. பருமன்

(விடை : நிறை)

10. பெரும அயனியாக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளவை

அ. நியூட்ரான்கள் ஆ. ஆல்பா துகள்கள் இ. காமா கதிர்கள் ஈ. பீட்டா துகள்கள்

(விடை : ஆல்பா துகள்கள்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia