ராக்கெட் செயல்படும் தத்துவம் என்னனு தெரியுமா?.... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

ராக்கெட் செயல்படும் தத்துவம் என்னனு தெரியுமா?.... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. மீக்கடத்தி ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்

அ. வைரம் ஆ. பாதரசம் இ. பிளாட்டினம் ஈ. செராமிக்ஸ்

(விடை : செராமிக்ஸ்)

2. ஒளிமின் விளவை முதன்முதலில் விளக்கிக் கூறியவர் யார்?

அ. ஐன்ஸ்டீன் ஆ. ராபர்ட் மேயர் இ. நீல்ஸ் போர் ஈ. மாக்ஸ்வெல்

(விடை : ஐன்ஸ்டீன்)

3. மலை ஏறும் ஒரு நபர் முன்பக்கமாக சாய்வதற்கு காரணம் என்ன?

அ. நிலைத்தன்மையை அதிகரிக்க ஆ. வேகத்தை அதிகரிக்க இ. சறுக்கலைத் தடுக்க ஈ. உராய்வைக் குறைக்க

(விடை : நிலைத்தன்மையை அதிகரிக்க)

4. மின் அடுப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வெப்ப இழை பின்கண்டவைகளுள் எவற்றால் ஆனது?

அ. நைக்ரோம் ஆ. பிளாடடினம் இ. டங்ஸ்டன் ஈ. தாமிரம்

(விடை : நைக்ரோம்)

5. ஒளியின் கீழ்க்கண்ட நிறத்தில் எது அதிக ஆற்றலை பெற்றுள்ளது?

அ. சிவப்பு ஆ. மஞ்சள் இ. பச்சை ஈ. நீலம்

(விடை : நீலம்)

6. பூமியின் சுழலும் வேகம் அதிகரித்தல் பொருளின் எடை

அ. அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் ஆ. அதிகரிக்கும் இ. மாறாமல் இருக்கும் ஈ. குறையும்

(விடை : குறையும்)

7. தெர்மாஸ் குடுவையில் வெள்ளி பூசப்படுவது

அ. வெப்பத்தைக் குறைக்க ஆ. வெப்பக்கடத்தலைக் குறைக்க இ. வெப்பக்கடத்தல், வெப்பசலன்ம் இவற்றைக்குறைக்க ஈ. வெப்பக் கதிர்வீசலைக் குறைக்க

(விடை : வெப்பக் கதிர் வீசலைக் குறைக்க)

8. பாசிட்ரான்கள் உமிழப்படுவது?

அ. இயற்கைக் கதிரியக்கத்தில் ஆ. செயற்கைக் கதிரியக்கத்தில் இ. ஒளி மின் விளைவில் ஈ. மேலே கூறிய எல்லாவற்றிலும்

(விடை : இயற்கைக் கதிரியக்கத்தில்)

9. நட்சத்திரங்களின் ஆற்றல் எதனால் உண்டாகிறது?

அ. எடை மிகுந்த அணுக்கரு பிணைப்பு ஆ. 1.0 வேதி வினை இ. எடை மிகுந்த அணுக்கரு பிளவு ஈ. எடை குறைந்த அணுக்கரு பிணைப்பு

(விடை : எடை குறைந்த அணுக்கரு பிணைப்பு)

10. ராக்கெட் செயல்படும் தத்துவம்

அ. நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி ஆ. நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி இ. நியூட்டனின் முதல் இயக்க விதி ஈ. நியூட்டடன் புவியீர்ப்பு விதி

(விடை : நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia