நிலைக்காந்தங்கள் செய்ய என்ன பொருள் பயன்படுகிறது தெரியுமா?.... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

நிலைக்காந்தங்கள் செய்ய என்ன பொருள் பயன்படுகிறது தெரியுமா?.... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. கடலின் ஆழத்தை கண்டறியப் பயன்படும் கருவி

அ. சோனார் ஆ. மிதவை மானி இ. ஃபாதோ மீட்டர் ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்லை

(விடை : சோனார்)

2. நிலைக்காந்தங்கள் செய்யப் பயன்படும் பொருள்

அ. பித்தளை ஆ. வெண்கலம் இ. எஃகு ஈ. தேனிரும்பு

(விடை : தேனிரும்பு)

3. வெப்பம் மாறா நிலைமாற்றத்தின் போது வெப்பநிலை

அ. உயரலாம் அல்லது குறையலாம் ஆ. மாறாது அமைகிறது இ. உயருகிறது ஈ. குறைகிறது

(விடை : மாறாது அமைகிறது)

4. ஒளி உமிழும் டையோடு ஒரு ....................... ஆகும்.

அ. முப்பட்டகம் ஆ. டிரான்சிஸ்டர் இ. குறைக்கடத்தி டையோடு ஈ. எதுவுமில்லை

(விடை : குறைக்கடத்தி டையோடு)

5. வாகனங்களில் நீரியல் நிறுத்திகளின் தத்துவம்

அ. பாஸ்கலின் தத்துவம் ஆ. ஆர்க்கமிடீஸ் தத்துவம் இ. பாய்ஸ்சூலியின் தத்துவம் ஈ. பெர்னௌலியின் தத்துவம்

(விடை : பாஸ்கலின் தத்துவம்)

6. பீட்டா துகள்கள் என்பது

அ. நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் ஆ. எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் இ. மின்னூட்டம் அற்ற பொருள் ஈ. மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

(விடை : எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்)

7. இதய வல்லுநர்கள் பயன்படுத்துவது?

அ. மின் இதய வரைவுமானி ஆ. பாராமானி இ. அம்மீட்டர் ஈ. வோல்ட் மீட்டர்

(விடை : மின் இதய வரைவுமானி)

8. வானவில் தோன்றுவது

அ. சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் ஆ. சூரியன் தோன்றாதபோது இ. எத்திசையிலும் ஈ. சூரியன் இருக்கும் திசையில்

(விடை : சூரியனுக்கு எதிர் திசையில்)

9. வினாடி ஊசலில் அலைவு நேரம்

அ. 0.5 வினாடி ஆ. 1.0 வினாடி இ. 2.0 வினாடி ஈ. 1.0 நிமிடம்

(விடை : 2.0 வினாடி)

10. வானம் நீல நிறமாக காட்சியளிப்பதற்கான காரணம்

அ. ஒளி எதிரொளிப்பு ஆ. ஒளியின் பூரண அக எதிரொளிப்பு இ. ஒளிவிலகல் ஈ. ஒளிச்சிதறல்

(விடை : ஒளிச்சிதறல்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia