சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றியமைக்கும் கருவி எது?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றியமைக்கும் கருவி எது?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. ஓரணு மூலக்கூறு ஒன்றிற்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக,

அ. ஆக்ஸிஜன் ஆ. நைட்ரஜன் இ. ஹீலியம் ஈ. கார்பன் மோனாக்சைடு

(விடை : ஹீலியம்)

2. நவீன இயக்கவியற் கொள்கையை நிறுவியவர் யார்?

அ. கிளாசியஸ் ஆ. மேக்ஸ்வெல் இ. ஆங்ஸ்ட்ராம் ஈ. டேனியல் பெர்னெளி

(விடை : டேனியல் பெர்னெளி)

3. மின்னியற்றியில் எந்திர ஆற்றல் எந்த ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது

அ. ஒலி ஆற்றல் ஆ. வேதி ஆற்றல் இ. வெப்ப ஆற்றல் ஈ. மின்னாற்றல்

(விடை : மின்னாற்றல்)

4. மின்னாற்றலை எந்திர ஆற்றலாக மாற்றும் சுழல் கருவி எது?

அ. திசைமாற்றி ஆ. மின் மோட்டார் இ. மின்னியற்றி ஈ. மின்மாற்றி

(விடை : மின் மோட்டார்)

5. சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றியமைக்கும் கருவி

அ. திசைமாற்றி ஆ. மின்மாற்றி இ. கால்வனோ மீட்டர் ஈ. மின் மோட்டர்

(விடை : திசைமாற்றி)

6. ஒரு கம்பிச் சுருளில் காந்நப்பாயம் மாறும்பொழுது அதில் மின்னியக்கும் விசை தூண்டப்படும் என்பதைக் கண்டறிந்தவர்

அ. மாக்ஸ் பிளாங் ஆ ஒயர்ஸ்டெட் இ. ஃபாரடே ஈ. என்ட்ரிக் லாரன்ஸ்

(விடை : ஃபாரடே)

7. கார்னாட் வெப்ப இயந்திரம் வெப்ப ஆற்றலை எந்த ஆற்றலாக மாற்றுகிறது

அ. எந்திர ஆற்றல் ஆ மின் ஆற்றல் இ. வேதி ஆற்றல் ஈ. ஒலி ஆற்றல்

(விடை : எந்திர ஆற்றல்)

8. வெப்பக் கதிர்வீச்சு அளவினையும் சூரிய மாறிலியையும் அளந்திட பயன்படும் கருவி

அ. பைர்ஹீலியோ மீட்டர் ஆ. கார்னாட் வெப்ப இயந்திரம் இ. வெப்பக் கதிர்வீச்சுமானி ஈ. மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

(விடை : பைர்ஹீலியோ மீட்டர்)

9. வெப்ப இயக்கவியலின் சுழிவிதி கூறியது யார்?

அ. ஃப்ளவர் ஆ. கெப்ளர் இ. பெர்னௌலி ஈ. இவர்களுள் எவருமில்லை

(விடை : ஃப்ளவர்)

10. பாய்மத்தில் உள்ள துகள்களின் இயக்கத்தின் மூலமாகவே வெப்பம் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றப்படும் நிகழ்வு

அ. வெப்ப கதிர்வீச்சு ஆ. வெப்பக் கடத்தல் இ. வெப்பச் சலனம் ஈ. வெப்பநிலை

(விடை : வெப்பச் சலனம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia