எரிபொருளில் உள்ள வேதியாற்றல் எவ்வகை ஆற்றலாக மாறுகிறது? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

எரிபொருளில் உள்ள வேதியாற்றல் எவ்வகை ஆற்றலாக மாறுகிறது? .. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. எரிபொருளில் உள்ள வேதியாற்றல் எவ்வகை ஆற்றலாக மாறுகிறது?

அ. வெப்ப ஆற்றல் ஆ. ஒளி ஆற்றல் இ. வெப்பஆற்றல், ஒளி ஆற்றல் ஈ. மின் ஆற்றல்

(விடை : வெப்பஆற்றல், ஒளி ஆற்றல்)

2. ஒரு இயங்கும் குளிர்ப்பதனி ஒரு மூடிய அறையினுள் வைக்கப்பட்டுள்ள போது அறையின் வெப்பநிலை

அ. உயரும் ஆ. குறையும் இ. மாறாது ஈ. அறையின் பரப்பினைச் சார்ந்திருக்கும்

(விடை : உயரும்)

3. இயல்பு வெப்பநிலையில் பனிக்கட்டி ஒரு அறையினுள் வைக்கப்பட்டிருப்பின் அது பின்வருவனவற்றுள் எவ்வாறு இருக்கும்?

அ. கதிர் வீசாது ஆ. குறைவாக கதிர்வீசுகிறது ஆனால் அதிகமாக உட்கவருகிறது இ. உட்கருவதைவிட அதிகமாக கதிர்வீசும் ஈ. உட்கவரும் அளவு கதிர்வீசும்

(விடை : குறைவாக கதிர்வீசுகிறது ஆனால் அதிகமாக உட்கவருகிறது)

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அதிகமான அளவில் வெப்பத்தைக் கதிர்வீசும்

அ. பளபளப்பான வெண்மைப்பரப்பு ஆ. சொரசொரப்பான வெண்மைப் பரப்பு இ. பளபளப்பான கருமைப் பரப்பு ஈ. சொரசொரப்பான கருமைப் பரப்பு

(விடை : சொரசொரப்பான கருமைப் பரப்பு)

5. வெப்ப மாற்றீடற்ற நிகழ்வின் போது ஒரு தொகுதியின் மாற்றமடையாத பண்பு எது?

அ. வெப்பநிலை ஆ. பருமன் இ. வெப்பம் ஈ. அழுத்தம்

(விடை : வெப்பம்)

6. இயல்பு வாயு ஒன்றின் அக ஆற்றல் இருப்பது

அ. பகுதி இயக்க ஆற்றலாக ஆ பகுதி நிலையாற்றலாக இ. முழுவதும் நிலையாற்றலாக ஈ. முழுவதும் இயக்க ஆற்றலாக

(விடை : முழுவதும் இயக்க ஆற்றலாக)

7. குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் இவற்றின் ஆர்.எம்.எஸ் திசைவேகங்களின் தகவு

அ. 4 ஆ 10 இ. 16 ஈ. 8

(விடை : 4)

8. வாயுவின் இயக்கவியற் கொள்கையின்படி மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

அ. 3/2 கேடி ஆ. 2/3 கேடி இ. 1/2 ஆர்டி ஈ. 3/4 கேடி

(விடை : 3/2 கேடி)

9. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதி எதன் அழிவின்மையால் உண்டாகும் விளைவு

அ. உந்தம் ஆ. மின்னூட்டம் இ. நிறை ஈ. ஆற்றல்

(விடை : ஆற்றல்)

10. கிடைத்தளப்பரப்பில் நகரும் எறும்பு ஒன்றிற்கான மொத்த உரிமைப்படிகள்

அ. 1 ஆ. 2 இ. 3 ஈ. 6

(விடை : 2)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia