ஐஸ்கிரீம் உருகுவது என்ன மாற்றம் தெரியுமா?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

ஐஸ்கிரீம் உருகுவது என்ன மாற்றம் தெரியுமா?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. ஐஸ்கிரீம் உருகுதல் எத்தகைய மாற்றத்திற்கு உதாரணம்

அ. இயற்பியல் மாற்றம் ஆ. இடப்பெயர்ச்சி இ. அறிவியல் மாற்றம் ஈ. வேதியியல் மாற்றம்

(விடை : இயற்பியல் மாற்றம்)

2. எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் நடைபெறுவது ஆவியாதல்

அ. ஆவியாதல் ஆ. திண்மமாதல் இ. திரவமாதல் ஈ. பதங்கமாதல்

(விடை : ஆவியாதல்)

3. இரசமட்டத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ள திரவம் ஆல்கஹால்

அ. ஆல்கஹால் ஆ. மீத்தேன் இ. ஈத்தேன் ஈ. பீனால்

(விடை : ஆல்கஹால்)

4. பொருள்களின் இயக்கத்திற்கும் செயல்படும் விசைகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பைப் பற்றி கூறுவது

அ. இயக்கவியல் ஆ. எந்திரவியல் இ. விசையியல் ஈ. நிலையியில்

(விடை : விசையியல்)

5. அலைவுறும் ஊசல் எவ்வகை ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது?

அ. நிலையாற்றல் ஆ. இயக்க ஆற்றல் இ. வெப்ப ஆற்றல் ஈ. ஒலி ஆற்றல்

(விடை : இயக்க ஆற்றல்)

6. ஓய்வு நிலையிலுள்ள கனமான பொருளின் உந்நம்

அ. மிக அதிகம் ஆ மிகக் குறைவு இ. முடிவிலி ஈ. சுழி

(விடை : சுழி)

7. உந்த மாறுபாடு வீதத்திற்குச் சமமான இயற்பியல் அளவு

அ. இடப்பெயர்ச்சி ஆ. முடுக்கம் இ. விசை ஈ. கணத்தாக்குவிசை

(விடை : விசை)

8. எரிதலை கட்டுப்படுத்தும் வளி மண்டல பகுதிப் பொருள்

அ. நைட்ரஜன் ஆ. ஹைட்ரஜன் இ. ஆக்ஸிஜன் ஈ. கார்பன்னை ஆக்ஸைடு

(விடை : நைட்ரஜன்)

9. ஒரு பொருளின் முடுக்கத்திற்குக் காரணம்

அ. சமன் செய்யப்பட்ட விசை ஆ. சமன் செய்யப்படாத விசை இ. நிலைமின்னியல் விசை ஈ. கணத்தாக்கு விசை

(விடை : சமன் செய்யப்படாத விசை)

10. பொருளின் நிலைமத்திருப்புத்திறன் எதனைச் சார்ந்ததல்ல?

அ. கோணத்திசைவேகம் ஆ. நிறை இ. சுழற்சியின் அச்சு ஈ. நிறையின் பரவல்

(விடை : கோணத்திசைவேகம்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia