நீராவி எஞ்சினை கண்டுபிடித்தவர் யாருனு தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

நீராவி எஞ்சினை கண்டுபிடித்தவர் யாருனு தெரியுமா?...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. ரேடாரை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

அ. ஆல்பர்ட் எச். டெய்லர் ஆ. ஆல்பிரட் நோபல் இ. எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட் ஈ. ராபர்ட் கோடார்ட்

(விடை : ஆல்பர்ட் எச். டெய்லர்)

2. ரூதர்போர்டு அணு மாதிரியின்படி அணு ஒன்றின் நிறமாலை

அ. வரி நிறமாலை ஆ. தொடர் நிறமாலை இ. தொடர் உட்கவர் நிறமாலை ஈ. பட்டை நிறமாலை

(விடை : தொடர் நிறமாலை)

3. புரோட்டானை கண்டுபிடித்தவர்

அ. எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட் ஆ. என்ரிகோ பெர்மி இ. ஜான் மில்னே ஈ. நீல்ஸ்போர்

(விடை : எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட்)

4. நீராவி எஞ்சினை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

அ. நீல்ஸ் போர் ஆ. ஜான் மில்னே இ. எர்னிகோ பெர்மி ஈ. ஜேம்ஸ் வாட்

(விடை : ஜேம்ஸ் வாட்)

5. பாசிட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

அ. கார்ல் டி ஆண்டர்சன் ஆ. வில்லியம் கில்பர்ட் இ. மாக்ஸ் பிளாங் ஈ. ஆல்பிரட் நோபல்

(விடை : கார்ல் டி ஆண்டர்சன்)

6. ரேடியோ அலைகளை உருவாக்கியவர்

அ. கார்ல் ஜான்ஸ்கி ஆ ராபர்ட் கோடார்ட் இ. எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட் ஈ. மேற்கூரிய எவருமில்லை

(விடை : கார்ல் ஜான்ஸ்கி)

7. தாம்சன் கொள்கையின் படி ஹைட்ரஜன் தரும் நிறமாலை வரியின் அலைநீளம்

அ. 1200 ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆ. 1500 ஆம்ஸ்ட்ராங் இ. 1400 ஆம்ஸ்ட்ராங் ஈ. 1300 ஆம்ஸ்ட்ராங்

(விடை : 1300 ஆம்ஸ்ட்ராங்)

8. குவாண்டம் அணுக் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியவர்

அ. ஜான் மில்னே ஆ. மாக்ஸ் பிளாங் இ. ஆல்பிரட் நோபல் ஈ. சர் ஐசக் நியூட்டன்

(விடை : மாக்ஸ் பிளாங்)

9. எக்கொள்கையின்படி முடுக்குவிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் அதன் கோணத் திசை வேகத்திற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்?

அ. அணுக் கொள்கை ஆ. மின்காந்தக் கொள்கை இ. போர் கொள்கை ஈ. சார்பு கொள்கை

(விடை : மின்காந்தக் கொள்கை)

10. நிலநடுக்க அதிர்வை அளக்கும் சீஸ்மோமீட்டரை கண்டுபிடித்தவர்

அ. ராபர்ட் கோடார்ட் ஆ. எர்னிகோ பெர்மி இ. ஜான் மில்னே ஈ. ஜான் எரிக்சன்

(விடை : ஜான் மில்னே)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia