செய்திகள்

சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளை கலந்து ஆலோசித்தப்பின் பொது தேர்வு நடத்துவதாக அறிவுப்பு வெளியிட்டுள்ளது .

சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளை கலந்து ஆலோசித்தப்பின் பொது தேர்வு நடத்துவதாக அறிவுப்பு வெளியிட்டுள்ளது .

மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் சிபிஎஸ்இ கல்வி முறையானது தரமான கல்வி வழங்குகிறது . நாட்டில் உள்ள அனைத்து முக்கிய எண்ட்ரென்ஸ்